Dec 11, 2019

Tác giả

Thái Hữu Tình
ko

Tất cả các bài của tác giả Thái Hữu Tình:

Ván cờ Cù Huy Hà Vũ - Tiểu luận - Tạp bút - Mar 18, 2011
Bộ Máy Của Quan...Lớn! - Thơ trào phúng - Jul 08, 2010
tàu lạ-tàu quen - Thơ đấu tranh - Jul 23, 2009
THƠ THÁI HỮU TÌNH - Thơ mới hiện đại VN - Mar 24, 2009
Xướng họa Tết con Trâu! - Thơ mới hiện đại VN - Jan 21, 2009
MẶT TRẬN VÀ CÁC LOẠI MẶT - Thơ mới hiện đại VN - Nov 06, 2008