Jul 20, 2024

Tác giả

Nguyễn Thế Duyên

Nguyễn Thế Duyên

Tác giả NguyễnThế Duyên      
Tên Thật Nguyễn Thế Duyên      
Địa chỉ: TP. Hà Nội      

Điện thoại: 01216006633      

Email: nguyentheduyen@gmail.com  

 

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Thế Duyên:

Tân Hình Thức ! Đặc Sản Hay Món Mì Ăn Liền ? - Tiểu luận - Tạp bút - Jun 21, 2024