Dec 03, 2020

Tác giả

Hoà Ngưng 和凝 (898-955)

Hoà Ngưng 和凝 (898-955)

tự Thành Tích 成績, người Tu Xương, Vận Châu đời Ngũ Đại (nay là đông Bình Đông, Sơn Đông, Trung Quốc). Ông đỗ tiến sĩ năm Trinh Minh nhà Lương (916). Nhà Hậu Đường làm đến Trung thư xá nhân, Công bộ thị lang. Năm Phúc Thiên nhà Hậu Tấn (940) làm môn hạ Trung thư thị lang và Tể tướng. Nhà Hậu Hán, ông làm Lỗ quốc công. Nhà Hậu Chu làm Thị trung.

Ông trước tác rất nhiều, có các tập "Diễn luân" 演綸, "Du nghệ" 遊藝, "Hiếu đễ" 孝悌, "Nghi ngục" 疑獄, "Hương liêm" 香奩,... nhưng hầu hết đều thất truyền. Nay còn tập "Cung từ" 宮詞 gồm khoảng 100 bài. Thơ từ của ông có trong "Hoa gian tập" 20 bài, "Toàn Đường thi" 24 bài, đa phần ngôn từ diễm lệ, đều tả tâm tình nam nữ.

 

 Nguon https://www.thivien.net/

Tất cả các bài của tác giả Hoà Ngưng 和凝 (898-955):

Dương Liễu Chi - Đường thi Trung Quốc - Sep 07, 2020