Jan 24, 2021

Tác giả

Tăng Củng - 曾 鞏
tiểu sử tác giả

Tăng Củng 曾鞏 (1019-1083) tự Tử Cố 子固, người Nam Phong, Kiến Xương (nay thuộc Nam Phong, Giang Tây, Trung Quốc), một tản văn gia đời Bắc Tống. Ông là một trong Đường Tống bát đại gia (bao gồm Liễu Tông Nguyên, Hàn Dũ, Tô Tuân, Tô Triệt, Tô Thức, Âu Dương Tu, Vương An Thạch, Tăng Củng)


1. Ngu mỹ nhân thảo hành

Tất cả các bài của tác giả Tăng Củng - 曾 鞏:

Ngu mỹ nhân thảo hành - 虞美 人 草 行 - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 05, 2008