Dec 10, 2019

Tác giả

Platinum
Matthew T. Thai
tuthanh1494@gmail.com
tên tác giả là Platinum.

Tất cả các bài của tác giả Platinum:

Chiều LA Buồn / Ngày Anh Đến / Hỏi Gió - Thơ mới hiện đại VN - Aug 01, 2017