Dec 02, 2020

Tác giả

Ngu Cơ - 虞姬
tiểu sử tác giả

Ngu cơ 虞姬, còn xưng là Ngu mỹ nhân, người đất Ngu cuối đời Tần (nay thuộc Ngô Huyện, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), là thiếp của Hạng Vũ.

Ngu Cơ luôn đi theo Hạng Vũ, khi thắng lợi cũng như khi thất bại. Trong đêm cuối cùng ở Cai Hạ, Hạng Vũ hát bài "Cai Hạ ca", Ngu Cơ múa kiếm, hát hòa theo, lời ca rằng:
Hán binh dĩ lược địa,
Tứ diện Sở ca thanh.
Trượng phu ý khí tận,
Tiện thiếp hà liêu sinh.
(Quân Hán lấy hết đất,
Khúc Sở vang bốn bề.
Trượng phu chí lớn cạn,
Tiện thiếp sống làm chi)

Rồi Ngu Cơ tự vẫn. Tương truyền nơi máu nàng đổ xuống mọc lên một thứ cỏ hễ có rót rượu gần bên thì cỏ múa lả lướt như Ngu Cơ trong tiệc rượu của Hạng Vũ. Người ta gọi cỏ ấy là "Ngu mỹ nhân thảo".


1. Biệt Bá Vương

***
*

Tất cả các bài của tác giả Ngu Cơ - 虞姬:

Biệt Bá Vương - 別霸王 - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 03, 2008