Jul 31, 2021

Tác giả

Vi Thừa Khánh
Vi Thừa Khánh (韋承慶): sống vào khoảng thời Võ Tắc Thiên (thời Đường). Bài thơ được sáng tác khi tác giả vì liên quan tới phe đảng Trương Dịch Chi mà bị đày đi Lĩnh Nam (theo thivien.net)

Tất cả các bài của tác giả Vi Thừa Khánh: