Apr 23, 2024

Thơ song ngữ

Thơ Thiền
Webmaster * đăng lúc 07:13:47 AM, Sep 09, 2022 * Số lần xem: 2071
Thiền Sư

PHÁP THUẬN (ĐỖ PHÁP THUẬN)

(915 - 990)

Quốc Tộ

Quốc tộ như đằng lạc

Nam thiên lý thái bình

Vô vi cư điện các

Xứ xứ tức đao binh


Dịch nghĩa

Vận Nước (1)Vận nước đan xen với nhau như mây quấn

Đất trời Nam đang hưởng thái bình

Nếu triều đình thấm nhuần lẽ vô vi (2)

Mọi nơi sẽ không còn chiến tranh.

Dịch thơ

Vận nướcBời bời vận nước quấn mây

Trời Nam mở lượng đó đây thái bình

Thiền tâm thấm tận triều đình

Thi nhân gian dứt đao binh đời đờiNguyễn Duy
Zen Master

PHAP THUAN (DO PHAP THUAN)

(915 - 990)

English

The Nation’s Destiny(1)

The nation’s destiny is intertwined as a thicket of coiled rattan (2)

In the Land under the Southern sky, the people is enjoying peace

If the Palace is suffused with the spirit of “Vo Vi” (3)

There would be no more conflicts and strife everywhere

Poem

The Nation’s Destiny

Like women canes the nation’s destiny stands

Peace now adorns the Southern sky.

If Mindful Wisdom tends the Palace,

All warring stops, all strife withers

Kevin Bowen and Nguyen Ba Chung

(1) Một tựa khác (TVLT,I, p204): “Đáp Quốc Vương Tộ Chi Vấn”- Trả lời Vua Hỏi Về Vận Nước.

(2) Vô vi: thuật ngữ vốn của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh, chỉ một thái độ sống thuận theo tự nhiên,

được Phật giáo hoá trong các bản kinh dịch để diễn tả khái niệm “Asamskrta,” hoặc “asamskrita”,

Skt; “asamskata”, Pali) hình thành không do nhân duyên tương hợp, vượt lên trên hiện tượng sinh

diệt biến hoá, cùng nghĩa với niết bàn
(1) Another title: “In response to the king’s question on the nation’s destiny.”

(2) This image, in another interpretation, points to the unity and cohesiveness of the people, a prerequisite for national prosperity.

(3) “Vo Vi” is a term taken from the Tao Te King which indicates following the natural path of The Way, free from artificial and human partiality. It has been borrowed by translators of Buddhist sutras to embody the concept of “Asamskrta”(or asamskrta, Skt.; asankhata, Pali) to signify a state that is unconditioned, founded not by temporal components, beyond the cycle ofbirth and death, an attribute of “Nirvana".

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.