Aug 22, 2019

Thơ dịch

Tìm Thiện Tri Thức
Diệu Tri * đăng lúc 04:34:36 AM, Mar 12, 2013 * Số lần xem: 1868
Hình ảnh
#1
[0793a20] 讚 曰。
出林還又入林中  便是娑羅佛廟東
師子吼時芳草綠  象王回處落花紅
六千乞士十心滿  五眾高人一信通
珍重吾師向南去 百城煙水渺無窮(0793a20) Dịch thơ
Ra khỏi rừng rồi đến phiá trong
Sa La miếu Phật ở phương Đông..
Khi sư tử hống cỏ thơm lục.
Chốn tượng vương về hoa rụng hồng,
Khất sĩ sáu ngàn thập tâm mãn,
Cao nhân năm chúng tín căn thông,
Hướng Nam trân trọng Thầy đi đến.
Khói sóng trăm thành vạn dặm trông,

Diệu Tri Sg 11-09-07 Sg 16-11-08
Diệu Tri ddtTULINH 15-08-2011 Vu Lan Tân Mão

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Tìm Thiện TríThức [bài 1]
hoangdieutri Mar 12, 2013
(0793a20) Dịch thơ
Ra khỏi rừng rồi lại đến rừng,
Sa La miếu Phật ở phương Đông..
Khi sư tử hống cỏ thơm lục.
Chốn tượng vương về hoa rụng hồng,
Khất sĩ sáu ngàn thập tâm mãn,
Cao nhân năm chúng tín căn thông,
Hướng Nam trân trọng Thầy đi đến.
Khói sóng trăm thành vạn dặm trông,

Diệu Tri Sg 11-09-07 Sg 16-11-08
Diệu Tri ddtTULINH 15-08-2011 Vu Lan Tân Mão
Tìm Thiện Tri Thức [bài 1]
hoangdieutri Mar 12, 2013
(0793a20) Dịch thơ
Ra khỏi rừng rồi lại đến trong
Sa La miếu Phật ở phương Đông..
Khi sư tử hống cỏ thơm lục.
Chốn tượng vương về hoa rụng hồng,
Khất sĩ sáu ngàn thập tâm mãn,
Cao nhân năm chúng tín căn thông,
Hướng Nam trân trọng Thầy đi đến.
Khói sóng trăm thành vạn dặm trông,

Diệu Tri Sg 11-09-07 Sg 16-11-08
Diệu Tri ddtTULINH 15-08-2011 Vu Lan Tân Mão
Tìm Thiện Tri Thức [1]
hoangdieutri Mar 12, 2012
Thơ dịch
Tìm Thiện Tri Thức[1]


[0793a20] 讚 曰。
出林還又入林中  便是娑羅佛廟東
師子吼時芳草綠  象王回處落花紅
六千乞士十心滿  五眾高人一信通
珍重吾師向南去 百城煙水渺無窮


(0793a20) Dịch thơ
Ra khỏi rừng rồi đến phiá trong
Sa La miếu Phật ở phương Đông..
Khi sư tử* hống cỏ thơm biếc,.
Chốn tượng vương* về hoa rụng hồng,
Khất sĩ sáu ngàn thập tâm mãn,
Cao nhân năm chúng tín căn thông,
Hướng Nam trân trọng Thầy đi đến.
Khói sóng trăm thành vạn dặm trông,

* Chỉ đức Văn Thù Sư Lợi

Hai câu 3&4 có thể dịch cách khác:
“Đưc Văn Thù đến cỏ thơm biếc,
Diệu Cát Tường* về hoa rụng hồng.

* Một trong 6 cách dịch tên Văn Thù Sư Lợi

Diệu Tri Sg 11-09-07 Sg 16-11-08
Diệu Tri TULINH 15-08-2011 VuLan TânMão
Diệu Tri tttt o9-03-2012