Jan 24, 2021

Thơ xướng họa

Sống - Kính họa thơ Cụ Phan Bội Châu
Việt Tiến * đăng lúc 06:55:04 PM, Feb 17, 2011 * Số lần xem: 1830
Hình ảnh
#1
Sống
 
Sống nhục làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh không tưởng nước
Sống lo phú quí chẳng lo đời
Sống mà như thế thà đừng sống
Sống nhục làm chi đứng chật trời!!

PHAN - BỘI - CHÂU

Sống Hèn
Theo vận bài thơ " Sống " của Cụ P. B. C.

Sống lụy Bắc phương Hèn quá trời !!
Sống dâng đất, biển... nhục chăng ai ?
Sống giao Bản - Giốc... lòng không tiếc !
Sống bỏ Nam - Quan... miệng vẫn cười !
Sống bám Tàu Man phường bán nước
Sống theo Lê Mác lũ buôn người
Sống như Việt Cộng đừng nên sống
Sống lụy Bắc phương Hèn quá trời..!!

VIỆT - TIẾN

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.