Dec 03, 2022

Thơ chuyển thể

Hận buồn chiến bại
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 02:15:33 PM, Apr 30, 2010 * Số lần xem: 3214
Hình ảnh
#1

HẬN BUỒN CHIẾN BẠI ??!!
 
(Để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4/75)
 
                                             Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân
 
        Hận buồn chiến bại cờ rơi,
Giáp binh súng gãy, chôn vùi thảm thương ?!
        Nát tan đồn lũy xác tàn,
Mịt mờ mưa gió, hờn mang tủi rầu.
        Tả tơi, đau xót, mộng sầu,
Khóc đời mất nước ?... úa nhầu hồn thơ !
        Máu tuôn thấm lạnh lòng tơ,
Lệ trào nhục quốc, thẩn thờ trí… thân !
 
Xin dùng chữ của8 câu Lục Bát trên sắp
xếp lại thành bài thơ với 20 cách đọc:
 
1.- Đọc Xuôi :
 
Tơ lòng thấm máu lệ trào tuôn,              
Nước mất đời thương khóc thảm buồn.
Mờ mịt gió tàn thân bại chiến,
Tả tơi mưa lạnh xác vùi chôn.
Cờ rơi hận tủi rầu binh giáp,             
Súng gãy hờn đau xót lũy đồn.         
Thờ thẩn trí sầu mang nhục quốc,
Thơ nhầu úa mộng nát tan hồn ! 
                                                          
2.- Đọc Ngược :
 
Hồn tan nát mộng úa nhầu thơ,   
Quốc nhục mang sầu trí thẩn thờ !
Đồn lũy xót đau hờn gãy súng,  
Giáp binh rầu tủi hận rơi cờ !  
Chôn vùi xác lạnh mưa tơi tả,
Chiến bại thân tàn gió mịt mờ !
Buồn thảm khóc thương đời mất nước,
Tuôn trào lệ máu thấm lòng tơ !
 
3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu bài xuôi :
 
Thấm máu… lệ trào tuôn…
Đời thương… khóc thảm buồn…
Gió tàn… thân bại chiến…
Mưa lạnh… xác vùi chôn…
Hận tủi…rầu binhgiáp…
Hờn đau… xót lũy đồn…
Trí sầu… mang nhục quốc…
Úa mộng… nát tan hồn…
 
 
4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu bài ngược :
 
Nát mộng… úa nhầu thơ…
Mang sầu… trí thẩn thờ…
Xót đau… hờn gãy súng…
Rầu tủi… hận rơi cờ…
Xác lạnh… mưa tơi tả…
Thân tàn… gió mịt mờ…
Khóc thương… đời mất nước…
Lệ máu… thấm lòng tơ…
 
 
5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài xuôi :
 
Máu lệ trào tuôn…
Thương khóc thảm buồn…
Tàn thân bại chiến…
Lạnh xác vùi chôn…
Tủi rầu binh giáp…
Đau xót lũy đồn…
Sầu mang nhục quốc…
Mộng nát tan hồn…
 
 
6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài ngược :
 
Mộng úa nhầu thơ…
Sầu trí thẩn thờ…
Đau hờn gãy súng…
Tủi hận rơi cờ…
Lạnh mưa tơi tả…
Tàn gió mịt mờ…
Thương đời mất nước…
Máu thấm lòng tơ…
 
 
7.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu bài xuôi :
 
Lệ trào tuôn…
Khóc thảm buồn…
Thân bại chiến…
Xác vùi chôn…
Rầu binh giáp…
Xót lũy đồn…
Mang nhục quốc…
Nát tan hồn…
 
 
8.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu bài ngược :
 
Úa nhầu thơ…
Trí thẩn thờ…
Hờn gãy súng…
Hận rơi cờ…
Mưa tơi tả…
Gió mịt mờ…
Đời mất nước…
Thấm lòng tơ…
 
 
9.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài xuôi :
 
Tơ lòng thấm máu…
Nước mất đời thương…
Mờ mịt gió tàn…
Tả tơi mưa lạnh…
Cờ rơi hận tủi…
Súng gãy hờn đau…
Thờ thẩn trí sầu…
Thơ nhầu úa mộng…
 
 
 10.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài ngược :
 
Hồn tan nát mộng…
Quốc nhục mang sầu…
Đồn lũy xót đau…
Giáp binh rầu tủi…
Chôn vùi xác lạnh…
Chiến bại thân tàn…
Buồn thảm khóc thương…
Tuôn trào lệ máu…
 
 
11.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu bài xuôi,
       nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Úa mộng… nát tan hồn…
Trí sầu… mang nhục quốc…
Hờn đau… xót lũy đồn…
Hận tủi… rầu binh giáp…
Mưa lạnh… xác vùi chôn…
Gió tàn… thân bại chiến…
Đời thương… khóc thảm buồn…
Thấm máu… lệ trào tuôn…
 
 
12.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu bài ngược,
       nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Lệ máu… thấm lòng tơ…
Khóc thương… đời mất nước…
Thân tàn… gió mịt mờ…
Xác lạnh… mưa tơi tả…
Rầu tủi… hận rơi cờ…
Xót đau… hờn gãy súng…
Mang sầu… trí thẩn thờ…
Nát mộng… úa nhầu thơ…
 
 
13.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài xuôi,
        nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Mộng nát tan hồn…
Sầu mang nhục quốc…
Đau xót lũy đồn…
Tủi rầu binh giáp…
Lạnh xác vùi chôn…
Tàn thân bại chiến…
Thương khóc thảm buồn…
Máu lệ trào tuôn…
 
 
14.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài ngược,
        nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Máu thấm lòng tơ…
Thương đời mất nước…
Tàn gió mịt mờ…
Lạnh mưa tơi tả…
Tủi hận rơi cờ…
Đau hờn gãy súng…
Sầu trí thẩn thờ…
Mộng úa nhầu thơ…
 
 
15.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu bài xuôi,
        nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Nát tan hồn…
Mang nhục quốc…
Xót lũy đồn…
Rầu binh giáp…
Xác vùi chôn…
Thân bại chiến…
Khóc thảm buồn…
Lệ trào tuôn…
 
 
16.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu bài ngược,
        nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Thấm lòng tơ…
Đời mất nước…
Gió mịt mờ…
Mưa tơi tả…
Hận rơi cờ…
Hờn gãy súng…
Trí thẩn thờ…
Úa nhầu thơ…
 
 
17.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài xuôi :
        nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Thơ nhầu úa mộng…
Thờ thẩn trí sầu…
Súng gãy hờn đau…
Cờ rơi hận tủi…
Tả tơi mưa lạnh…
Mờ mịt gió tàn…
Nước mất đời thương…
Tơ lòng thấm máu…
 
 
18.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài ngược :
        nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Máu thấm lòng tơ…
Thương đời mất nước…
Tàn gió mịt mờ…
Lạnh mưa tơi tả…
Tủi hận rơi cờ…
Đau hờn súng gãy…
Sầu trí thẩn thờ…
Mộng úa nhầu thơ…
 
 
19.- Đọc Bài Xuôi như thơ tự do :
 
Tơ lòng…
Thấm máu…
Lệ trào tuôn…
 
Nước mất…
Đời thương…
Khóc thảm buồn…
 
Mờ mịt…
Gió tàn…
Thân bại chiến…
 
Tả tơi…
Mưa lạnh…
Xác vùi chôn…
 
Cờ rơi…
Hận tủi…
Rầu binh giáp…
 
Súng gãy…
Hờn đau…
Xót lũy đồn…
 
Thờ thẩn…
Trí sầu…
Mang nhục quốc…
 
Thơ nhầu…
Úa mộng…
Nát tan hồn…
 
 
20.- Đọc Bài Ngược như thơ tự do :
 
Hồn tan…
Nát mộng…
Úa nhầu thơ…
 
Quốc nhục…
Mang sầu…
Trí thẩn thờ…
 
Đồn lũy…
Xót đau…
Hờn gãy súng…
 
Giáp binh…
Rầu tủi…
Hận rơi cờ…
 
Chôn vùi…
Xác lạnh…
Mưa tơi tả…
 
Chiến bại…
Thân tàn…
Gió mịt mờ…
 
Buồn thảm…
Khóc thương…
Đời mất nước…
 
Tuôn trào…
Lệ máu…
Thấm lòng tơ…
__________________

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.