Dec 04, 2022

Thơ chuyển thể

Xuân Thướt Tha Chào Xuân Vấn Vương (Bài thơ có 20 cách đọc)
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 03:32:46 AM, Mar 29, 2010 * Số lần xem: 2891
Hình ảnh
#1


(Bài thơ có 20 cách đọc)
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

1.- Đọc Xuôi : “Xuân Thướt Tha”

Sương gợn gió chiều Xuân thướt tha.
Mát tươi mầu dịu nắng chan hòa.
Hương đưa cúc liễu mùi băng tuyết,
Sắc quyện đào mai dáng ngọc ngà.
Thương mến nghĩa đầy dâng ý mộng,
Đắm say tình trọn gửi lòng hoa.
Chương đài nhạc đón mừng thi khách,
Vương vấn Xuân chào vui hát ca.

2.- Đọc Ngược : “ Xuân Vấn Vương”

Ca hát vui chào Xuân vấn vương,
Khách thi mừng đón nhạc đài chương.
Hoa lòng gửi trọn tình say đắm,
Mộng ý dâng đầy nghĩa mến thương.
Ngà ngọc dáng mai đào quyện sắc,
Tuyết băng mùi liễu cúc đưa hương.
Hòa chan nắng dịu mầu tươi mát,
Tha thướt Xuân chiều gió gợn sương.

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi : “Xuân Thướt Tha”

Gió chiều Xuân thướt tha…
Mầu dịu nắng chan hòa…
Cúc liễu mùi băng tuyết…
Đào mai dáng ngọc ngà…
Nghĩa đầy dâng ý mộng…
Tình trọn gửi lòng hoa…
Nhạc đón mừng thi khách…
Xuân chào vui hát ca…

4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược : “Xuân Vấn Vương”

Vui chào Xuân vấn vương…
Mừng đón nhạc đài chương…
Gửi trọn tình say đắm…
Dâng đầy nghĩa mến thương…
Dáng mai đào quyện sắc…
Mùi liễu cúc đưa hương…
Nắng dịu mầu tươi mát…
Xuân chiều gió gợn sương…

5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi : “Xuân Thướt Tha”

Chiều Xuân thướt tha…
Dịu nắng chan hòa…
Liễu mùi băng tuyết…
Mai dáng ngọc ngà…
Đầy dâng ý mộng…
Trọn gửi lòng hoa…
Đón mừng thi khách…
Chào vui hát ca…

6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược : “Xuân Vấn Vương”

Chào Xuân vấn vương…
Đón nhạc đài chương…
Trọn tình say đắm…
Đầy nghĩa mến thương…
Mai đào quyện sắc…
Liễu cúc đưa hương…
Dịu mầu tươi mát…
Chiều gió gợn sương…

7.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi : “Xuân Thướt Tha”

Xuân thướt tha…
Nắng chan hòa…
Mùi băng tuyết…
Dáng ngọc ngà…
Dâng ý mộng…
Giữ lòng hoa…
Mừng thi khách…
Vui hát ca…

8.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược : “Xuân Vấn Vương”

Xuân vấn vương…
Nhạc đài chương…
Tình say đắm…
Nghĩa mến thương…
Đào quyện sắc…
Cúc đưa hương…
Mầu tươi mát…
Gió gợn sương…

9.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi : “Xuân Vấn Vương”
Sương gợn gió chiều…
Mát tươi mầu dịu…
Hương đưa cúc liễu…
Sắc quyện đào mai…
Thương mến nghĩa đầy…
Đắm say tình trọn…
Chương đài nhạc đón…
Vương vấn Xuân chào…


10.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược : “Xuân Thướt Tha”
Ca hát vui chào…
Khách thi mừng đón…
Hoa lòng gửi trọn…
Mộng ý dâng đầy…
Ngà ngọc dáng mai…
Tuyết băng mùi liễu…
Hòa chan nắng dịu…
Tha thướt Xuân chiều…

11.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi “Xuân Vấn Vương”,
và đọc từ câu dưới lên :
Vương vấn Xuân chào…
Chương đài nhạc đón…
Đắm say tình trọn…
Thương mến nghĩa đầy…
Sắc quyện đào mai…
Hương đưa cúc liễu…
Mát tươi mầu dịu…
Sương gợn gió chiều…

12.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên : “Xuân Thướt Tha”
Tha thướt Xuân chiều…
Hòa chan nắng dịu…
Tuyết băng mùi liễu…
Ngà ngọc dáng mai…
Mộng ý dâng đầy…
Hoa lòng gửi trọn…
Khách thi mừng đón…
Ca hát vui chào…

13.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên : “Xuân Thướt Tha”
Xuân chào vui hát ca…
Nhạc đón mừng thi khách…
Tình trọn gửi lòng hoa…
Nghĩa đầy dâng ý mộng…
Đào mai dáng ngọc ngà…
Cúc liễu mùi băng tuyết…
Mầu dịu nắng chan hòa…
Gió chiều Xuân thướt tha…

14.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên : “Xuân Vấn Vương”
Xuân chiều gió gợn sương…
Nắng dịu mầu tươi mát…
Mùi liễu cúc đưa hương…
Dáng mai đào quyện sắc…
Dâng đầy nghĩa mến thương…
Gửi trọn tình say đắm…
Mừng đón nhạc đài chương…
Vui chào Xuân vấn vương…

15.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên : “Xuân Thướt Tha”
Chào vui hát ca…
Đón mừng thi khách…
Trọn gửi lòng hoa…
Đầy dâng ý mộng…
Mai dáng ngọc ngà…
Liễu mùi băng tuyết…
Dịu nắng chan hòa…
Chiều Xuân thướt tha…
16.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên : “Xuân Vấn Vương”
Chiều gió gợn sương…
Dịu mầu tươi mát…
Liễu cúc đưa hương…
Mai đào quyện sắc..
Đầy nghĩa mến thương…
Trọn tình say đắm…
Đón nhạc đài chương…
Chào Xuân vấn vương…

17.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên : “Xuân Thướt Tha”
Vui hát ca…
Mừng thi khách…
Gửi lòng hoa…
Dâng ý mộng…
Dáng ngọc ngà…
Mùi băng tuyết…
Nắng chan hòa…
Xuân thướt tha…

18.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên : “Xuân Vấn Vương”
Gió gợn sương…
Mầu tươi mát…
Cúc đưa hương…
Đào quyện sắc…
Nghĩa mến thương…
Tình say đắm…
Nhạc đài chương…
Xuân vấn vương…
19.- Đọc Xuôi như thơ Tự Do : “Xuân Thướt Tha”
Sương gợn…
Gió chiều…
Xuân thướt tha…

Mát tươi…
Mầu dịu…
Nắng chan hòa…

Hương đưa…
Cúc liễu…
Mùi băng tuyết…
Sắc quyện…
Đào mai…
Dáng ngọc ngà…
Thương mến…
Nghĩa đầy…
Dâng ý mộng…

Đắm say…
Tình trọn…
Gửi lòng hoa...

Chương đài…
Nhạc đón…
Mừng thi khách…
Vương vấn…
Xuân chào…
Vui hát ca…


20.- Đọc Ngược như thơ Tự Do : “Xuân Vấn Vương”
Ca hát…
Vui chào…
Xuân vấn vương…
Khách thi…
Mừng đón…
Nhạc đài chương…
Hoa lòng…
Gửi trọn…
Tình say đắm…
Mộng ý…
Dâng đầy…
Nghĩa mến thương…
Ngà ngọc…
Dáng mai…
Đào quyện sắc…
Tuyết băng…
Mùi liễu…
Cúc đưa hương…
Hòa chan…
Nắng dịu…
Mầu tươi mát…
Tha thướt…
Xuân chiều…
Gió gợn sương…

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.