Dec 04, 2022

Thơ chuyển thể

Thiền Tu - Thiền Đức - Thiền Tâm
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 04:06:38 AM, Sep 27, 2009 * Số lần xem: 2517
Hình ảnh
#1

THIỀN TU

Đọc Xuôi :

Tu thiền nẻo đạo nhập tòa sen,
Phật pháp chân như diệt đảo điên.
Mù mịt sắc hoa nhầu ảo mộng,
Sáng tươi mầu nắng tỏa bình yên.
Nhu tình tạo trí an thân định,
Loạn khí sanh lòng động não phiền.
Thù hận chính ma hờn oán quỉ,
U nhàn tĩnh lạc cực thiên tiên.


Đọc Ngược :

Tiên thiên cực lạc tĩnh nhàn u,
Quỉ oán hờn ma chính hận thù.
Phiền não động lòng sanh khí loạn,
Định thân an trí tạo tình nhu.
Yên bình tỏa nắng mầu tươi sáng,
Mộng ảo nhầu hoa sắc mịt mù.
Điên đảo diệt như chân pháp Phật,
Sen tòa nhập đạo nẻo thiền tu.

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

THIỀN ĐỨC

Đọc Xuôi :

Thiền hỡi, thiền ơi… thiền hỡi thiền !
Sắc không, không sắc, rõ căn nguyên.
Duyên sanh khởi dứt, trời lưu chuyển,
Nghiệp tạo trầm luân, bể đảo điên
Phiền lụy nẻo ma, tầm ảo ảnh,
Sướng vui đường đạo, ngộ mê thuyền
Uyên thâm diệu lý, chân như Phật
Thiền đức chính tâm, định ảo huyền

Đọc Ngược :

Huyền ảo định tâm, chính đức thiền,
Phật như chân lý, diệu thâm uyên.
Thuyền mê ngộ đạo, đường vui sướng,
Ảnh ảo tầm ma, nẻo lụy phiền.
Điên đảo… bể luân trầm tạo nghiệp,
Chuyển lưu… trời dứt khởi sanh duyên.
Nguyên căn rõ, sắc không, không sắc,
Thiền hỡi, thiền ơi… thiền hỡi thiền !

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

THIỀN TÂM

Đọc Xuôi :

Thiền tâm… chủ khẩu… tịnh vô ngôn,
Đạo liễu như chân định pháp môn.
Hiền-ác biệt phân… đâu khổ ải !
Trí-ngu chung chịu… đó đau buồn !
Phiền ưu có biết… nào căn gốc ?
Phước hạnh là sao… rõ cội nguồn ?
Huyền diệu tánh không, sinh tử diệt,
Thuyền mê lụy sắc bể vùi chôn.

Đọc Ngược :

Chôn vùi bể sắc… lụy mê thuyền,
Diệt tử, sinh không, tánh diệu huyền.
Nguồn cội rõ sao… là hạnh phước ?
Gốc căn nào biết… có ưu phiền ?
Buồn đau đó… chịu chung ngu-trí !
Khổ ải đâu… phân biệt ác-hiền !
Môn pháp định chân như liễu đạo,
Ngôn vô, tịnh khẩu, chủ tâm thiền.

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Căn Tu
( thuận nghịch độc)

Tu lòng hướng Phật kiến tòa sen
Diệu pháp luân hồi dạ khó điên
Mù cõi thoát ly hồn tĩnh tuệ
Ảo thần khương thụ trí hồi yên
Nhu tâm giác đoạn duy kiên định
Nhập thể kinh an dứt lụy phiền
Thù vãng kiếp trần quan thế sự
U thiền cõi lạc khúc cầm tiên

Tiên khởi đại kinh hóa hạnh thiền
Độ sanh tâm tịnh cửu hoài nguyên
Duyên chân đắc phục tầm yên vị
Nghiệp phúc duy hòa đản thục quyên
Phiền dạ tan hồi quy nhã giám
Nhuận dương hòa huệ phúc quân thuyền
Uyên trì ngộ giác thiên đài Phật
Thiền hộ hóa an khả diệu huyền

Thiền định kiến tâm hữu ái ngôn
Đạo hòa khai mục cửu hồi ngôn
Tiên gia tướng phủ hồi an họa
Hậu phúc tần phi bất đáo ngôn
Phiền dạ khúc sầu phương xứ biệt
Phúc duyên đồ nhục khấu tiền môn
Huyền tâm dĩ mục thiên hoài oán
Thuyền di kiến phục cửu hoài môn

đông hò Nguyễn Chí Hiệp
27.09.2009