Dec 04, 2022

Thơ chuyển thể

Thu Chiều (Bài Thơ có 20 cách đọc và nhiều biến đổi thú vị khác)
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 11:42:10 AM, Sep 24, 2009 * Số lần xem: 3374
Hình ảnh
#1


Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân


A.- CÁC CÁCH ĐỌC :

1.- Bài Xuôi :

Thu chiều nắng quyện bóng tà dương,
Sóng lặng sông đầy gió thoảng hương.
Du khách luyến say hồn mộng gởi,
Lướt thuyền mơ cảm ý tình vương.
Thơ đề bút vẽ mầu tha thiết,
Nhạc trổi đàn ngân điệu mến thương.
Cờ rượu thú vui nhàn lạc hưởng,
Tơ vàng sắc thắm nước lồng gương.

2.- Bài Ngược :

Gương lồng nước thắm sắc vàng tơ,
Hưởng lạc nhàn vui thú rượu cờ.
Thương mến điệu ngân đàn trổi nhạc,
Thiết tha mầu vẽ bút đề thơ.
Vương tình ý cảm mơ thuyền lướt,
Gởi mộng hồn say luyến khách du.
Hương thoảng gió đầy sông lặng sóng,
Dương tà bóng quyện nắng chiều thu.

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Nắng quyện bóng tà dương…
Sông đầy gió thoảng hương…
Luyến say hồn mộng gởi…
Mơ cảm ý tình vương…
Bút vẽ mầu tha thiết…
Đàn ngân điệu mến thương…
Thú vui nhàn lạc hưởng…
Sắc thắm nước lồng gương…

4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Nước thắm sắc vàng tơ…
Nhàn vui thú rượu cờ…
Điệu ngân đàn trổi nhạc…
Mầu vẽ bút đề thơ…
Ý cảm mơ thuyền lướt…
Hồn say luyến khách du…
Gió đầy sông lặng sóng…
Bóng quyện nắng chiều thu…


5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Quyện bóng tà dương…
Đầy gió thoảng hương…
Say hồn mộng gởi…
Cảm ý tình vương…
Vẽ mầu tha thiết…
Ngân điệu mến thương…
Vui nhàn lạc hưởng…
Thắm nước lồng gương…


6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Thắm sắc vàng tơ…
Vui thú rượu cờ…
Ngân đàn trổi nhạc…
Vẽ bút đề thơ…
Cảm mơ thuyền lướt…
Say luyến khách du…
Đầy sông lặng sóng…
Quyện nắng chiều thu…


7.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Bóng tà dương…
Gió thoảng hương…
Hồn mộng gởi…
Ý tình vương…
Mầu tha thiết…
Điệu mến thương…
Nhàn lạc hưởng…
Nước lồng gương…


8.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Sắc vàng tơ…
Thú rượu cờ…
Đàn trổi nhạc…
Bút đề thơ…
Mơ thuyền lướt…
Luyến khách du…
Sông lặng sóng…
Nắng chiều thu…


9.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi :

Thu chiều nắng quyện…
Sóng lặng sông đầy…
Du khách luyến say…
Lướt thuyền mơ cảm…
Thơ đề bút vẽ…
Nhạc trổi đàn ngân…
Cờ rượu thú vui…
Tơ vàng sắc thắm…


10.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược :

Gương lồng nước thắm…
Hưởng lạc nhàn vui…
Thương mến điệu ngân…
Thiết tha mầu vẽ…
Vương tình ý cảm…
Gởi mộng hồn say…
Hương thoảng gió đầy…
Dương tà bóng quyện…


11.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Sắc thắm nước lồng gương…
Thú vui nhàn lạc hưởng…
Đàn ngân điệu mến thương…
Bút vẽ mầu tha thiết…
Mơ cảm ý tình vương…
Luyến say hồn mộng gởi…
Sông đầy gió thoảng hương…
Nắng quyện bóng tà dương…

12.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên.

Bóng quyện nắng chiều thu…
Gió đầy sông lặng sóng…
Hồn say luyến khách du…
Ý cảm mơ thuyền lướt…
Mầu vẽ bút đề thơ…
Điệu ngân đàn trổi nhạc…
Nhàn vui thú rượu cờ…
Nước thắm sắc vàng tơ…


13.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Thắm nước lồng gương…
Vui nhàn lạc hưởng…
Ngân điệu mến thương…
Vẽ mầu tha thiết…
Cảm ý tình vương…
Say hồn mộng gởi…
Đầy gió thoảng hương…
Quyện bóng tà dương…

14.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Quyện nắng chiều thu…
Đầy sông lặng sóng…
Say luyến khách du…
Cảm mơ thuyền lướt…
Vẽ bút đề thơ…
Ngân đàn trổi nhạc…
Vui thú rượu cờ…
Thắm sắc vàng tơ…


15.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Nước lồng gương…
Nhàn lạc hưởng…
Điệu mến thương…
Mầu tha thiết…
Ý tình vương…
Hồn mộng gởi…
Gió thoảng hương…
Bóng tà dương…

16.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Nắng chiều thu…
Sông lặng sóng…
Luyến khách du…
Mơ thuyền lướt…
Bút đề thơ…
Đàn trổi nhạc…
Thú rượu cờ…
Sắc vàng tơ…


17.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Tơ vàng sắc thắm…
Cờ rượu thú vui…
Nhạc trổi đàn ngân…
Thơ đề bút vẽ…
Lướt thuyền mơ cảm…
Du khách luyến say…
Sóng lặng sông đầy…
Thu chiều nắng quyện…

18.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Dương tà bóng quyện…
Hương thoảng gió đầy…
Gởi mộng hồn say…
Vương tình ý cảm…
Thiết tha mầu vẽ…
Thương mến điệu ngân…
Hưởng lạc nhàn vui…
Gương lồng nước thắm…

19.- Đọc Xuôi như thơ tự do :

Thu chiều…
Nắng quyện…
Bóng tà dương…

Sóng lặng…
Sông đầy…
Gió thoảng hương…

Du khách…
Luyến say…
Hồn mộng gởi…

Lướt thuyền…
Mơ cảm…
Ý tình vương…

Thơ đề…
Bút vẽ…
Mầu tha thiết…

Nhạc trổi…
Đàn ngân…
Điệu mến thương…

Cờ rượu…
Thú vui…
Nhàn lạc hưởng…

Tơ vàng…
Sắc thắm…
Nước lồng gương…20.- Đọc Ngược như thơ tự do :

Gương lồng…
Nước thắm…
Sắc vàng tơ…

Hưởng lạc…
Nhàn vui…
Thú rượu cờ…

Thương mến…
Điệu ngân…
Đàn trổi nhạc…

Thiết tha…
Mầu vẽ…
Bút đề thơ…

Vương tình…
Ý cảm…
Mơ thuyền lướt…

Gởi mộng…
Hồn say…
Luyến khách du…

Hương thoảng…
Gió đầy…
Sông lặng sóng…

Dương tà…
Bóng quyện…
Nắng chiều thu…B.- DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “THU CHIỀU” SẮP
XẾP LẠI THÀNH CÁC BÀI THƠ KHÁC NHƯ :

Bài “Tứ Tuyệt 1” :

Gió gởi tình vương quyện sắc tơ,
Nắng vàng vui lạc thú chiều thu.
Mến thương nhạc trổi đàn ngân điệu,
Tha thiết hồn say thoảng rượu cờ.

Đề bút vẽ mầu sông lặng sóng,
Đầy hương mộng hưởng khách nhàn du.
Bóng tà dương luyến mơ thuyền lướt,
Nước thắm lồng gương cảm ý thơ.

Bài “Tứ Tuyệt 2” :

Nắng vàng quyện thắm bóng tà dương,
Thuyền lướt đàn ngân trổi điệu thương.
Mến cảm thơ đề mơ lạc thú,
Luyến hồn say hưởng gió đầy hương.

Khách du bút vẽ mầu tha thiết,
Chiều nước lồng gương thoảng sắc thu.
Cờ rượu nhàn vui sông lặng sóng,
Ý tình gởi mộng nhạc vương tơ.

Bài “Tứ Tuyệt 3” :

Nắng quyện hồn thu đầy ý cảm,
Chiều vàng mơ luyến bóng tà dương.
Thơ đề tha thiết say mầu vẽ
Nhạc trổi đàn ngân điệu mến thương.

Nước thắm lồng gương sông lặng sóng,
Rượu cờ lạc thú sắc tơ vương.
Hưởng nhàn du khách vui thuyền lướt,
Gió gởi bút tình mộng thoảng hương.Bài “Tứ Tuyệt 4” :

Mầu thu nắng gởi bóng tà dương,
Nhạc trổi đàn ngân gió thoảng hương.
Chiều luyến mơ hồn say bút vẽ,
Mộng vàng quyện thắm sắc tơ vương.

Lướt thuyền tha thiết tình du khách,
Cảm ý thơ đề điệu mến thương.
Cờ rượu thú vui nhàn lạc hưởng,
Đầy sông lặng sóng nước lồng gương.


Bài “Bát Cú 1” :

Nắng quyện mầu thu gió thoảng hương,
Sông đầy sóng lặng bóng tà dương.
Lướt thuyền mộng luyến say hồn gởi,
Du khách tình mơ cảm ý vương.
Nhạc trổi đàn ngân tơ sắc thắm,
Thơ đề bút vẽ nước lồng gương.
Thú nhàn lạc hưởng vui cờ rượu,
Chiều thiết tha vàng điệu mến thương.

Bài “Bát Cú 2” :

Nước đầy sông lặng sóng tà dương,
Hưởng thú nhàn thu gió thoảng hương.
Du khách luyến mơ hồn lạc mộng,
Lướt thuyền say cảm bóng lồng gương.
Đàn ngân nhạc trổi tình tha thiết,
Bút vẽ thơ đề điệu mến thương.
Chiều quyện nắng vàng mầu sắc thắm,
Rượu cờ vui gởi ý tơ vương.

Bài “Bát Cú 3” :

Chiều quyện vàng thu gởi ý vương,
Thú nhàn hưởng mộng gió tà dương.
Thơ đề nhạc trổi tình tha thiết,
Bút vẽ đàn ngân điệu mến thương.
Thuyền lướt cảm mơ hồn lạc bóng,
Khách du say luyến nước lồng gương.
Sông đầy sóng lặng vui cờ rượu,
Nắng thoảng mầu tơ sắc thắm hương.


Bài “Bát Cú 4” :

Dương tà quyện bóng sắc vàng tơ,
Ý cảm tình vương thắm rượu cờ.
Tha thiết điệu ngân đàn trổi nhạc,
Mến thương mầu vẽ bút đề thơ.
Sông đầy mộng hưởng mơ thuyền lướt,
Sóng lặng hồn say luyến khách du.
Nắng gởi hương chiều vui thoảng gió,
Nước lồng gương lạc thú nhàn thu.


Bài “Lục Bát 1” :

Bóng chiều nước thắm lồng gương,
Khách du mộng gởi nắng vàng đề thơ.
Lướt thuyền vui thú rượu cờ,
Cảm hồn bút lạc ý mơ trổi đàn.
Thiết tha mầu vẽ mến thương,
Đầy sông sóng lặng tà dương hưởng nhàn.
Thoảng ngân điệu nhạc quyện hương,
Gió thu say luyến sắc vương tơ tình.


Bài “Lục Bát 2” :

Nắng chiều quyện sắc tà dương,
Rượu cờ hưởng thú lạc nhàn khách du
Lướt thuyền vui thắm ý thu
Đầy sông lặng sóng hồn mơ thoảng đàn.
Vẽ mầu nước bóng lồng gương,
Trổi ngân điệu nhạc say hương mộng vàng.
Thơ đề cảm mến tơ vương,
Thiết tha gởi gió luyến thương ý tình.Bài “Song Thất Lục Bát 1” :

Mầu bút vẽ, thiết tha say cảm,
Trổi đàn ngân, tơ thắm ý vương.
Mến đề mơ điệu luyến thương,
Đầy sông lặng sóng mộng vàng khách du.
Thú cờ rượu, hồn thơ nhàn lạc,
Lướt thuyền vui, hưởng sắc tà dương.
Nhạc chiều quyện gió thoảng hương,
Nắng thu bóng nước lồng gương gởi tình.


Bài “Song Thất Lục Bát” 2 :

Thú cờ rượu, điệu ngân trổi nhạc,
Nắng vàng vui, nhàn lạc ý vương.
Quyện mầu thu thắm thoảng hương,
Gởi hồn bút cảm vẽ gương nước lồng.
Thuyền lướt gió, đầy sông lặng sóng,
Du khách say, luyến mộng đề thơ.
Tà dương tha thiết sắc tơ,
Hưởng tình thương mến đàn mơ bóng chiều.

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.