Dec 04, 2022

Thơ chuyển thể

Khóc Tình Thơ
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 06:43:39 AM, Jun 02, 2009 * Số lần xem: 3077
Hình ảnh
#1


(Bài thơ có 20 cách đọc và những biến đổi thú vị khác)

A.- CÁC CÁCH ĐỌC :

1.- Đọc xuôi :

Thơ tình khóc liễu gọi hờn hoa,
Khổ lụy hồn tan nát ngọc ngà.
Mơ mộng héo tàn son phấn nhạt.
Nhớ nhung chìm lạnh tuyết sương pha,
Mưa buồn hận tủi niềm hiu hắt.
Gió rũ sầu thương nỗi thiết tha.
Thờ thẩn sắc hương mùi cảm mến.
Tơ lòng thấm máu lệ chan hòa !

2.- Đọc Ngược :

Hòa chan lệ máu thấm lòng tơ.
Mến cảm mùi hương sắc thẩn thờ.
Tha thiết nỗi thương sầu rũ gió,
Hắt hiu niềm tủi hận buồn mưa.
Pha sương tuyết lạnh chìm nhung nhớ,
Nhạt phấn son tàn héo mộng mơ.
Ngà ngọc nát tan hồn lụy khổ,
Hoa hờn gọi liễu khóc tình thơ !

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Khóc liễu gọi hờn hoa,
Hồn tan nát ngọc ngà !
Héo tàn son phấn nhạt,
Chìm lạnh tuyết sương pha.
Hận tủi niềm hiu hắt,
Sầu thương nỗi thiết tha.
Sắc hương mùi cảm mến,
Thấm máu lệ chan hòa !


4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Lệ máu thấm lòng tơ,
Mùi hương sắc thẩn thờ.
Nỗi thương sầu… rũ gió,
Niềm tủi hận… buồn mưa.
Tuyết lạnh… chìm nhung nhớ,
Son tàn… héo mộng mơ.
Nát tan hồn lụy khổ,
Gọi liễu… khóc tình thơ !


5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Liễu gọi hờn hoa,
Tan nát ngọc ngà.
Tàn son phấn nhạt,
Lạnh tuyết sương pha.
Tủi niềm hiu hắt,
Thương nỗi thiết tha.
Hương mùi cảm mến,
Máu lệ chan hòa.


6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Máu thấm lòng tơ,
Hương sắc thẩn thờ.
Thương sầu rũ gió,
Tủi hận buồn mưa.
Lạnh chìm nhung nhớ,
Tàn héo mộng mơ.
Tan hồn lụy khổ,
Liễu khóc tình thơ.


7.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Gọi hờn hoa,
Nát ngọc ngà.
Son phấn nhạt,
Tuyết sương pha.
Niềm hiu hắt,
Nỗi thiết tha.
Mùi cảm mến,
Lệ chan hòa.


8.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Thấm lòng tơ,
Sắc thẩn thờ.
Sầu rũ gió,
Hận buồn mưa.
Chìm nhung nhớ,
Héo mộng mơ.
Hồn lụy khổ,
Khóc tình thơ.


9.- Bỏ 3 chữ cuối của bài xuôi :

Thơ tình khóc liễu,
Khổ lụy hồn tan.
Mơ mộng héo tàn,
Nhớ nhung chìm lạnh.
Mưa buồn hận tủi,
Gió rũ sầu thương.
Thờ thẩn sắc hương,
Tơ lòng thấm máu.10.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược :

Hòa chan lệ máu,
Mến cảm mùi hương.
Tha thiết nỗi thương,
Hắt hiu niềm tủi.
Pha sương tuyết lạnh,
Nhạt phấn son tàn.
Ngà ngọc nát tan,
Hoa hờn gọi liễu.


11.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Tơ lòng thấm máu,
Thờ thẩn sắc hương.
Gió rũ sầu thương,
Mưa buồn hận tủi.
Nhớ nhung chìm lạnh,
Mơ mộng héo tàn.
Khổ lụy hồn tan,
Thơ tình khóc liễu.


12.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Hoa hờn gọi liễu,
Ngà ngọc nát tan.
Nhạt phấn son tàn,
Pha sương tuyết lạnh.
Hắt hiu niềm tủi,
Tha thiết nỗi thương.
Mến cảm mùi hương,
Hòa chan lệ máu.

13.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Thấm máu lệ chan hòa,
Sắc hương mùi cảm mến.
Sầu thương nỗi thiết tha,
Hận tủi niềm hiu hắt.
Chìm lạnh tuyết sương pha,
Héo tàn son phấn nhạt.
Hồn tan nát ngọc ngà,
Khóc liễu gọi hờn hoa.


14.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Gọi liễu khóc tình thơ,
Nát tan hồn lụy khổ.
Son tàn… héo mộng mơ,
Tuyết lạnh… chìm nhung nhớ.
Niềm tủi hận buồn mưa,
Nỗi thương sầu rũ gió.
Mùi hương sắc thẩn thờ,
Lệ máu thấm lòng tơ !


15.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Máu lệ chan hòa,
Hương mùi cảm mến.
Thương nỗi thiết tha,
Tủi niềm hiu hắt.
Lạnh tuyết sương pha,
Tàn son phấn nhạt.
Tan nát ngọc ngà,
Liễu gọi hờn hoa.


16.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Liễu khóc tình thơ,
Tan hồn lụy khổ.
Tàn héo mộng mơ,
Lạnh chìm nhung nhớ.
Tủi hận buồn mưa,
Thương sầu rũ gió.
Hương sắc thẩn thờ,
Máu thấm lòng tơ !


17.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Lệ chan hòa,
Mùi cảm mến.
Nỗi thiết tha,
Niềm hiu hắt.
Tuyết sương pha,
Son phấn nhạt.
Nát ngọc ngà,
Gọi hờn hoa.


18.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Khóc tình thơ,
Hồn lụy khổ.
Héo mộng mơ,
Chìm nhung nhớ.
Hận buồn mưa,
Sầu rũ gió.
Sắc thẩn thờ,
Thấm lòng tơ.19.- Đọc xuôi như thơ tự do :

Thơ tình…
Khóc liễu…
Gọi hờn hoa !

Khổ lụy…
Hồn tan…
Nát ngọc ngà !

Mơ mộng…
Héo tàn…
Son phấn nhạt !

Nhớ nhung…
Chìm lạnh…
Tuyết sương pha !

Mưa buồn…
Hận tủi…
Niềm hiu hắt !

Gió rũ…
Sầu thương…
Nỗi thiết tha !

Thờ thẩn…
Sắc hương…
Mùi cảm mến !

Tơ lòng…
Thấm máu…
Lệ chan hòa !20.- Đọc ngược như thơ tự do :

Hòa chan…
Lệ máu…
Thấm lòng tơ !

Mến cảm…
Mùi hương…
Sắc thẩn thờ !

Tha thiết…
Nỗi thương…
Sầu rũ gió !

Hắt hiu…
Niềm tủi…
Hận buồn mua !

Pha sương…
Tuyết lạnh…
Chìm nhung nhớ !

Nhạt phấn…
Son tàn…
Héo mộng mơ !

Ngà ngọc…
Nát tan…
Hồn khổ lụy !

Hoa hờn…
Gọi liễu…
Khóc tình thơ !


B.- DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “KHÓC TÌNH THƠ”, SẮP
XẾP LẠI THÀNH NHỮNG BÀI THƠ KHÁC NHƯ :Bài “Tứ Tuyệt 1” :

Thơ tình gọi liễu khóc hờn hoa,
Thờ thẩn hồn tan nát ngọc ngà.
Nhạt phấn tàn son niềm lụy khổ,
Mưa buồn thấm lệ máu chan hòa

Nhớ nhung cảm mến mùi hương sắc,
Gió hắt hiu lòng nỗi thiết tha.
Mơ mộng héo sầu thương hận tủi,
Tơ chìm rũ lạnh tuyết sương pha.

Bài “Tứ Tuyệt 2” :

Tơ lòng thấm lạnh sương pha tuyết,
Mưa gió sầu thương liễu tủi hờn.
Sắc ngọc ngà hòa chan lệ máu,
Héo tàn hương phấn hận chìm son.

Nhớ nhung khổ lụy buồn hiu hắt,
Cảm mến mùi hoa nỗi thẩn thờ.
Nhạt rũ niềm mơ tan nát mộng,
Gọi hồn tha thiết khóc tình thơ.

Bài “Tứ Tuyệt 3” :

Mộng hờn khóc liễu thấm tình tơ,
Sắc héo tàn hương gọi thẩn thờ.
Son phấn nhạt mùi pha lệ máu,
Ngọc ngà tan nát lạnh chìm mơ.

Nhớ nhung khổ lụy buồn tha thiết,
Cảm mến lòng thương nỗi gió mưa.
Hiu hắt sầu hoa niềm hận tủi,
Hòa chan sương tuyết rũ hồn thơ.


Bài “Tứ Tuyệt 4” :

Mưa buồn liễu héo tuyết pha sương,
Hòa thấm mùi hoa nhạt sắc hương.
Tha thiết sầu son chìm phấn lạnh,
Hắt hiu gió rũ nỗi hờn thương.

Tàn mơ hận tủi niềm nhung nhớ,
Khóc gọi tình thơ máu lệ chan.
Cảm mến lòng tơ thờ thẩn mộng,
Ngọc ngà khổ lụy nát hồn tan.


Bài “Bát Cú 1” :

Liễu hờn hoa khóc gọi tình thơ !
Khổ lụy hồn tan sắc thẩn thờ.
Phấn nhạt tàn son sầu lạnh gió,
Sương pha rũ tuyết héo buồn mưa.
Hắt hiu nỗi hận chìm nhung nhớ,
Tha thiết niềm thương nát mộng mơ.
Cảm mến mùi hương ngà ngọc tủi,
Hòa chan lệ máu thấm lòng tơ.


Bài “Bát Cú 2” :

Liễu héo tơ buồn hận tuyết sương,
Gọi hồn thơ khóc lệ hòa chan.
Mưa tàn sắc rũ niềm nhung nhớ,
Gió nhạt mùi pha nỗi mến thương.
Thờ thẩn mộng sầu son phấn nát,
Hắt hiu tình khổ ngọc ngà tan !
Tủi hờn máu thấm hoa chìm lạnh,
Tha thiết lòng mơ cảm lụy hương !Bài “Bát Cú 3” :

Hoa hờn liễu khóc nát lòng tơ.
Cảm mến mùi hương sắc thẩn thờ.
Tuyết rũ sương pha tàn héo gió.
Son chìm phấn nhạt lạnh buồn mưa.
Thiết tha nỗi hận sầu nhung nhớ,
Hiu hắt niềm thương thấm mộng mơ.
Khổ lụy hồn tan ngà ngọc tủi,
Chan hòa lệ máu gọi tình thơ.


Bài “Bát Cú 4” :

Sắc héo hoa chìm lạnh tuyết sương,
Tủi hờn máu thấm lệ hòa chan.
Hắt hiu tình khổ niềm nhung nhớ,
Thờ thẩn mộng sầu nỗi mến thương !
Gió nhạt tơ buồn son phấn nát,
Mưa tàn liễu rũ ngọc ngà tan !
Gọi hồn thơ khóc pha mùi hận
Tha thiết lòng mơ cảm lụy hương.Bài “Bát Cú 5” :

Lệ hòa chan máu lụy tình thơ !
Cảm mến mùi hương thấm sắc tơ.
Son nhạt phấn chìm hiu hắt gió,
Tuyết pha sương rũ héo tàn mưa.
Khổ niềm nhung nhớ hồn tha thiết,
Hận nỗi buồn thương mộng thẩn thờ.
Ngà ngọc tủi sầu tan nát liễu,
Gọi hoa hờn khóc lạnh lòng mơ.Bài “Bát Cú 6” :

Tha thiết hồn mơ nỗi cảm hương,
Tủi lòng thơ gọi lệ hòa chan.
Thẩn thờ liễu héo sầu nhung nhớ,
Hiu hắt tơ buồn lụy mến thương.
Son phấn nát mùi pha gió nhạt
Ngọc ngà tan sắc lạnh mưa tàn
Khóc niềm máu thấm hoa hờn rũ
Tình khổ mộng chìm hận tuyết sương !Bài “Lục Bát 1” :

Lụy hòa chan… khóc tình thơ !
Mùi hương cảm mến lòng mơ ngọc ngà.
Mộng chìm rũ tuyết… máu pha
Phấn hờn son gọi hận hoa… thẩn thờ
Nỗi buồn tủi khổ sắc tơ,
Nhạt niềm nhung nhớ gió mưa héo tàn.
Thiết tha liễu nát hồn tan,
Sương hiu hắt lạnh lệ thương thấm sầu !


Bài “Lục Bát 2” :

Tình thơ khóc máu hòa chan,
Lòng mơ cảm mến mùi hương ngọc ngà.
Phấn hờn son nhạt lụy pha,
Thẩn thờ tuyết lạnh gọi hoa thấm sầu
Nhớ nhung tha thiết sắc tơ,
Liễu buồn rũ nát gió mưa héo tàn.
Nỗi niềm tủi khổ lệ thương,
Sương hiu hắt hận hồn tan mộng chìm.


Bài “Lục Bát 3” :

Sương hiu hắt gọi hồn tan,
Nỗi niềm tủi khổ khóc hương ngọc ngà.
Lụy hờn phấn nhạt son pha,
Nhớ nhung cảm mến mùi hoa thẩn thờ.
Gió mưa rũ nát lòng mơ
Mộng chìm tuyết lạnh sắc tơ héo tàn.
Thấm sầu máu hận hòa chan,
Tình thơ tha thiết lệ thương liễu buồn.


Bài “Lục Bát 4” :

Tuyết sương lạnh thấm ngọc ngà,
Nhạt mùi cảm mến máu pha lệ hờn.
Chan hòa liễu khóc tình son,
Mơ chìm lụy khổ gọi hồn nát tan.
Gió mưa hiu hắt buồn thương,
Héo sầu nhung nhớ mộng tàn rũ tơ.
Nỗi niềm tủi hận lòng thơ,
Thiết tha hương phấn thẩn thờ sắc hoa.


Bài “Song Thất Lục Bát 1” :

Lệ chan hòa, khóc thơ mến cảm,
Hắt hiu hồn, sương thấm thiết tha.
Gọi hờn… tan nát liễu hoa,
Mộng chìm tuyết lạnh, máu pha rũ tàn !
Lòng tủi hận, mùi hương son phấn,
Nỗi buồn thương, thờ thẩn sắc tơ.
Nhạt niềm nhung nhớ tình mơ…
Ngọc ngà khổ lụy, gió mưa héo sầu !


Bài “Song Thất Lục Bát 2” :

Lòng khổ lụy, mùi hương tình hận
Lệ hòa chan, sương thấm máu pha.
Thơ sầu cảm mến thiết tha,
Nhớ nhung liễu gọi hồn hoa rũ tàn.
Thương ngà ngọc, tủi hờn son phấn,
Nỗi hắt hiu thờ thẩn gió mưa.
Tuyết buồn nhạt héo sắc tơ,
Khóc tan nát mộng niềm mơ lạnh chìm.

Bài “Song Thất Lục Bát 3” :

Liễu gọi hờn khóc tơ mộng nát,
Sắc héo sầu hiu hắt hồn hoa.
Son chìm thấm rũ sương pha,
Hận mùi lệ máu chan hòa phấn hương.
Thờ thẩn nỗi buồn thương tha thiết,
Ngọc ngà tan lạnh tuyết tàn mơ.
Nhớ nhung khổ lụy tình thơ,
Nhạt niềm cảm mến gió mưa tủi lòng.

Bài “Song Thất Lục Bát 4” :

Sương thấm lạnh, nỗi buồn hiu hắt,
Tàn mộng mơ, tan nát hồn hoa.
Thương mùi son phấn ngọc ngà,
Hương chìm tuyết rũ, máu pha lệ lòng.
Niềm cảm mến, nhớ nhung thờ thẩn,
Héo nhạt tình, khổ hận sắc tơ,
Thiết tha liễu gọi gió mưa,
Chan hòa lụy khóc sầu thơ tủi hờn.

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.