Cảnh Tỉnh

Sơn thôn vọng lại tiếng chuông ngân
Cảnh tỉnh lầm mê buổi tối dần
Nguyệt xõa phiền bay cơn gió thoảng
Canh tàn lá đợi giọt sương dâng
Thuyền đưa Bát Nhã lồng thanh thoát
Khói quyện Lăng Nghiêm tẩy tục trần
Bách tuế gần xa lòng tự vấn
Đâu là ải khổ cõi nhân sinh.
                                       
Nguyên Thường