Tặng chị Nguyễn Thúy bản dịch bài thơ Vô Tình


Vô Tình

Tôi vô tình viết bài thơ trên cát
Đâu ngờ rằng sóng xô đến cuốn đi
Người hỏi tôi ý thơ muốn nói gì
Tôi đành chịu chỉ nhớ “đời đen bạc”
Luôn nhớ thế để sống không lầm lạc
Đừng giống người, đừng sống bạc như vôi
Chớ để sầu vương vấn mãi hồn côi
Những oan trái đời cho thôi cứ nhận!
Thả theo gió oán hờn trôi bất tận
Lòng nhẹ tênh rũ sạch mọi buồn đau
Để mai sau dù đi đến cõi nào
Chân nhẹ bước không sa vào vực thẳm!

Nguyễn Thúy
___________________________

Without Intention

I accidentally wrote a poem on the sand
Little did I know the waves would come and wipe it away
Someone asked me what’s the poem message
I could only recall it’s about life’s deceits and unfaitfulness.
Always remember this to live a life of goodness.
Don't be like many ungrateful and untrustworthy others.
Don't let sorrow linger in your lonely soul.
Accept with calmness and resignation the injustices of life!
Release your grievances to the wind.
Let a light heart sweep away every pain.
So that in the future, no matter where one goes
One can walk lightly and not fall into the abyss!

by Nguyễn Thúy
translated by Vuong Thanh