Dấu Sử

Lịch sử anh thư nữ Triệu, Trưng
Trời Nam tích cũ liệt anh hùng
Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán,…
Nguyễn Huệ hưng binh đánh giặc Thanh
Hôi nghị Diên Hồng tâm sát Thát
Bình Ngô Đại Cáo chí diệt Minh
Noi gương liệt tổ ta gìn giữ
Nước Việt hồn linh mãi nghĩa tình.


☆☆

Tinh Thần Nguyễn Tri Phương Bất Diệt

Tướng Nguyễn Tri Phương xứng đại hùng
Tây kia giặc Pháp kẻ thù chung
Gươm linh trút nộ hờn dâu bể
Giáo bén mang tình trả núi sông
Dũng khí Hà Thành oanh liệt tích
Oai linh tích cũ nét hào hùng
Trăm năm đô hộ lưu thanh sử
Nước Việt tâm trung mãi mặn nồng.


☆☆☆

Ngẫm

Áo vá từng manh đủ bạc nhầu
Vương buồn mắt mẹ uất hờn sâu
Ngàn năm nuốt lệ Tàu ghi hận
Ngậm đắng trăm năm Pháp khắc sầu
Ruột nát lòng tan chưa đủ khép
Gan hèn dạ bẩn lại bày xây
Cơ đồ một dải Người lưu lại
Đất dậy hồn chong ngẫm cuộc xoay.
                            
Nguyễn Nguyên Thường