THƠ HAI CÂU HUỆ THU

    
                   LỤC BÁT HUỆ THU


                    *****