Dec 05, 2022

Thơ chuyển thể

TIẾNG HÁT SẦU THƯƠNG
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 06:12:37 AM, May 20, 2009 * Số lần xem: 2041
Hình ảnh
#1


(Bài thơ có 20 cách đọc và những biến đổi thú vị khác)


1.- Đọc Xuôi :

Sầu thương tiếng hát điệu trầm ca,
Đứt đoạn hồn cay mắt lệ nhòa !
Dâu bể đắm chìm hương lụy sắc,
Phấn son vùi nát nhụy tàn hoa.
Thâu canh nhớ tưởng niềm lưu luyến,
Gởi mộng hoài mơ nỗi thiết tha.
Dầu dãi gió mưa buồn hận khổ,
Đau hờn rũ lạnh tuyết sương pha !

2.- Đọc Ngược :

Pha sương tuyết lạnh rũ hờn đau,
Khổ hận buồn mưa gió dãi dầu !
Tha thiết nỗi mơ hoài mộng gởi,
Luyến lưu niềm tưởng nhớ canh thâu.
Hoa tàn nhụy nát vùi son phấn,
Sắc lụy hương chìm đắm bể dâu.
Nhòa lệ mắt cay hồn đoạn đứt,
Ca trầm điệu hát tiếng thương sầu !

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu của Bài Xuôi :

Tiếng hát điệu trầm ca,
Hồn cay mắt lệ nhòa.
Đắm chìm hương lụy sắc,
Vùi nát nhụy tàn hoa.
Tưởng nhớ niềm lưu luyến,
Hoài mơ nỗi thiết tha.
Gió mưa buồn hận khổ,
Rũ lạnh tuyết sương pha.


4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu của Bài Ngược :

Tuyết lạnh rũ hờn đau,
Buồn mưa gió dãi dầu.
Nỗi mơ hoài mộng gởi,
Niềm nhớ tưởng canh thâu.
Nhụy nát vùi son phấn,
Hương chìm đắm bể dâu.
Mắt cay hồn đoạn đứt,
Điệu hát tiếng thương sầu.


5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu của Bài Xuôi :

Hát điệu trầm ca,
Cay mắt lệ nhòa.
Chìm hương lụy sắc,
Nát nhụy tàn hoa.
Tưởng niềm lưu luyến,
Mơ nỗi thết tha.
Mưa buôn hận khổ,
Lạnh tuyết sương pha.


6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu của Bài Ngược :

Lạnh rũ hờn đau,
Mưa gió dãi dầu.
Mơ hoài mộng gởi,
Tưởng nhớ canh thâu.
Nát vùi son phấn,
Chìm đắm bể dâu.
Cay hồn đoạn đứt,
Hát tiếng thương sầu.7.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu của Bài Xuôi :

Điệu trầm ca,
Mắt lệ nhòa.
Hương lụy sắc,
Nhụy tàn hoa.
Niềm lưu luyến,
Nỗi thiết tha.
Buồn hận khổ,
Tuyết sương pha.


8.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu của Bài Ngược :

Rũ hờn đau,
Gió dãi dầu.
Hoài mộng gởi,
Nhớ canh thâu.
Vùi son phấn,
Đắm bể dâu.
Hồn đoạn đứt,
Tiếng thương sầu.


9.- Bỏ 3 chữ cuối của mỗi câu Bài Xuôi :

Sầu thương tiếng hát,
Đứt đoạn hồn cay.
Dâu bể đắm chìm,
Phấn son vùi nát.
Thâu canh nhớ tưởng,
Gởi mộng hoài mơ.
Dầu dãi gió mưa,
Đau hờn rũ lạnh.


10.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược :

Pha sương tuyết lạnh,
Khổ hận buồn mưa.
Tha thiết nỗi mơ,
Luyến lưu niềm tưởng.
Hoa tàn nhụy nát,
Sắc lụy hương chìm.
Nhòa lệ mắt cay,
Ca trầm điệu hát.


11.- Bỏ 3 chữ cuối của mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Đau hờn rũ lạnh,
Dầu dãi gió mưa.
Gởi mộng hoài mơ,
Thâu canh nhớ tưởng.
Phấn son vùi nát,
Dâu bể đắm chìm.
Đứt đoạn hồn cay,
Sầu thương tiếng hát.


12.- Bỏ 3 chữ cuối của mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Ca trầm điệu hát,
Nhòa lệ mắt cay.
Sắc lụy hương chìm,
Hoa tàn nhụy nát.
Luyến lưu niềm tưởng,
Tha thiết nỗi mơ.
Khổ hận buồn mưa,
Pha sương tuyết lạnh.

13.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới cùng trở lên :

Rũ lạnh tuyết sương pha,
Gió mưa buồn hận khổ.
Hoài mơ nỗi thiết tha,
Nhớ tưởng niềm lưu luyến.
Vùi nát nhụy tàn hoa,
Đắm chìm hương lụy sắc.
Hồn cay mắt lệ nhòa,
Tiếng hát điệu trầm ca.

14.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới cùng trở lên :

Điệu hát tiếng thương sầu,
Mắt cay hồn đoạn đứt.
Hương chìm đắm bể dâu,
Nhụy nát vùi son phấn.
Niềm tưởng nhớ canh thâu,
Nỗi mơ hoài mộng gởi.
Buồn mưa gió dãi dầu,
Tuyết lạnh rũ hờn đau.

15.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu của Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới cùng trở lên :

Lạnh tuyết sương pha,
Mưa buồn hận khổ.
Mơ nỗi thiết tha,
Tưởng niềm lưu luyến.
Nát nhụy tàn hoa,
Chìm hương lụy sắc.
Cay mắt lệ nhòa,
Hát điệu trầm ca.


16.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới cùng trở lên :

Hát tiếng thương sầu,
Cay hồn đoạn đứt.
Chìm đắm bể dâu,
Nát vùi son phấn.
Tưởng nhớ canh thâu,
Mơ hoài mộng gởi.
Mưa gió dãi dầu,
Lạnh rũ hờn đau.

17,- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu của Bài Xuôi :
và đọc từ câu dưới cùng trở lên :

Tuyết sương pha,
Buồn hận khổ.
Nỗi thiết tha,
Niềm lưu luyến.
Nhụy tàn hoa,
Hương lụy sắc.
Mắt lệ nhòa,
Điệu trầm ca.

18.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :
và đọc từ câu dưới cùng trở lên :

Tiếng thương sầu,
Hồn đứt đoạn.
Đắm bể dâu,
Vùi son phấn.
Nhớ canh thâu,
Hoài mộng gởi.
Gió dãi dầu,
Rũ hờn đau.

19.- ĐọcBài Xuôi như thơ tự do :

Sầu thương…
Tiếng hát…
Điệu trầm ca…

Đứt đoạn…
Hồn cay…
Mắt lệ nhòa…

Dâu bể…
Đắm chìm…
Hương lụy sắc…

Phấn son…
Vùi nát…
Nhụy tàn hoa…

Thâu canh…
Nhớ tưởng…
Niềm lưu luyến…

Gởi mộng…
Hoài mơ…
Nỗi thiết tha…

Dầu dãi…
Gió mưa
Hờn hận khổ…

Đau hờn …
Rũ lạnh…
Tuyết sương pha…

20.- Đọc Bài Ngược như thơ tự do :

Pha sương…
Tuyết lạnh…
Rũ hờn đau…

Khổ hận…
Buồn mưa…
Gió dãi dầu…

Tha thiết…
Nỗi mơ…
Hoài mộng gởi…

Luyến lưu…
Niềm tưởng…
Nhớ canh thâu…

Hoa tàn…
Nhụy nát…
Vùi son phấn…

Sắc lụy…
Hương chìm…
Đắm bể dâu…

Nhòa lệ…
Mắt cay…
Hồn đứt đoạn…

Ca trầm…
Điệu hát…
Tiếng thương sầu…


B.- DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “TIẾNG HÁT SẦU THƯƠNG”
SẮP XẾP LẠI THÀNH CÁC BÀI THƠ KHÁC NHƯ :


Bài “Tứ Tuyệt 1” :

Hoài thương tiếng hát điệu trầm ca,
Nát mộng hờn cay mắt lệ nhòa.
Dầu dãi phấn son hồn đoạn đứt,
Sầu lưu luyến nhụy tuyết sương pha.

Mưa buồn gió gởi niềm đau hận,
Tưởng nhớ tàn mơ nỗi thiết tha.
Dâu bể sắc vùi hương khổ lụy,
Thâu canh rũ lạnh đắm chìm hoa.

Bài “Tứ Tuyệt 2” :

Trầm ca điệu hát tiếng thương sầu,
Đứt đoạn hờn cay nỗi dãi dầu.
Nát mộng tàn mơ hương sắc rũ,
Mưa buồn gió lạnh gởi niềm đau.

Luyến lưu khổ lụy hoài son phấn,
Vùi tuyết sương pha đắm bể dâu.
Nhụy hận chìm hoa nhòa mắt lệ,
Thiết tha hồn tưởng nhớ canh thâu

Bài “Bát Cú 1” :

Tiếng hát hờn cay mắt lệ nhòa,
Hồn đau đứt đoạn điệu trầm ca.
Lụy hương sắc đắm chìm dâu bể,
Tàn nhụy son vùi nát phấn hoa !
Lưu luyến thâu canh sầu lạnh rũ,
Hoài mơ gởi mộng khổ buồn pha.
Gió mưa hận tuyết sương dầu dãi,
Tưởng nhớ niềm thương nỗi thiết tha !

Bài “Bát Cú 2” :

Tiếng hát trầm ca điệu dãi dầu,
Gió hờn mưa rũ lạnh canh thâu !
Mộng vùi hương gởi niềm thương hận,
Hồn nát nhụy tàn nỗi khổ đau,
Son sắt đắm chìm tha thiết nhớ,
Phấn hoa đứt đoạn luyến lưu sầu !
Tuyết sương pha lệ nhòa cay mắt,
Hoài tưởng buồn mơ lụy bể dâu.


Bài “Bát Cú 3” :

Hờn cay điệu hát tiếng trầm ca,
Dầu dãi niềm đau hận thiết tha.
Lưu luyến canh thâu tàn sắc phấn,
Hoài mơ mộng gởi khổ hương hoa.
Đắm chìm dâu bể mưa sương lụy,
Vùi nát nhụy son mắt lệ nhòa.
Đứt đoạn nỗi buồn thương tưởng nhớ,
Lạnh hồn tuyết rũ gió sầu pha.

Bài “Bát Cú 4” :

Tiếng hát hờn thương nỗi thiết tha,
Gió mưa dầu dãi điệu trầm ca !
Lụy son đắm sắc chìm dâu bể,
Vùi nhụy tàn hương nát phấn hoa.
Mộng gởi hoài mơ sầu lạnh rũ,
Canh thâu tưởng nhớ khổ buồn pha.
Luyến lưu đau hận hồn sương tuyết,
Đứt đoạn niềm cay mắt lệ nhòa !


Bài “Bát Cú 5” :

Niềm thương tiếng hát gởi canh thâu,
Đứt đoạn trầm ca điệu dãi dầu !
Tuyết lạnh tàn hoa nhòa mắt hận,
Sương buồn rũ sắc lụy hồn đau.
Luyến lưu nhụy phấn chìm mưa gió,
Mơ mộng hương son đắm bể dâu.
Lệ khổ hờn pha hoài tưởng nhớ,
Thiết tha vùi nát nỗi cay sầu !


Bài Bát Cú 6 :

Trầm ca lệ khổ tiếng thương sầu,
Điệu hát hờn pha nỗi dãi dầu.
Lưu luyến chìm hoa cay mắt hận,
Mộng mơ tàn phấn lụy hồn đau !
Mưa buồn rũ sắc hoài sương tuyết,
Gió lạnh nhòa hương đắm bể dâu !
Đứt đoạn tưởng vùi son nát nhụy,
Thiết tha niềm nhớ gởi canh thâu.


Bài “Lục Bát 1” :

Hoài thương tiếng hát tàn mơ,
Tuyết sương rũ mộng gió mưa dãi dầu.
Luyến lưu tưởng nhớ canh thâu,
Mắt cay nhòa lệ vùi đau hận buồn.
Bể dâu chìm lạnh phấn son,
Sắc hương lụy khổ gởi hờn nhụy hoa.
Nỗi niềm đoạn đứt thiết tha,
Sầu pha nát điệu trầm ca đắm hồn.

Bài “Lục Bát 2” :

Trầm ca tiếng hát hoài mơ,
Đắm hồn lụy khổ gió mưa dãi dầu.
Luyến lưu phấn nát vùi đau,
Tuyết sương rũ mộng canh thâu hận buồn.
Thiết tha nỗi nhớ niềm thương,
Mắt cay đoạn đứt sắc hương lệ nhòa !
Tưởng son tàn gởi nhụy hoa,
Bể dâu chìm lạnh, hờn pha điệu sầu !

Bài “Song Thất Lục Bát 1” :

Hồn đoạn đứt, thâu canh khổ lụy,
Tiếng trầm ca, đắm nhụy chìm hoa,
Hờn đau, cay mắt lệ nhòa,
Hoài mơ rũ mộng, thiết tha điệu buồn.
Niềm mưa gió, tàn son sắc hận,
Nỗi bể dâu, nát phấn vùi hương,
Luyến lưu, tưởng nhớ gởi thương,
Hát sầu… tuyết lạnh pha sương dãi dầu !

Bài “Song Thất Lục Bát 2” :

Chìm đắm mộng, hận niềm tưởng nhớ,
Nhụy hoa tàn, mưa gió vùi son.
Lệ cay mắt rũ sắc buồn,
Hoài mơ khổ lụy gởi hờn bể dâu.
Hồn đứt đoạn, canh thâu tha thiết,
Điệu trầm ca, lạnh tuyết pha sương.
Dãi dầu nát phấn nhòa hương,
Luyến lưu tiếng hát đau thương nỗi sầu

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.