Dec 04, 2022

Thơ chuyển thể

THƯƠNG TIẾC
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 09:11:43 PM, May 21, 2009 * Số lần xem: 2221
Hình ảnh
#1

(Bài thơ có 20 cách đọc và những biến đổi thú vị khác)
Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

A.- CÁC CÁCH ĐỌC :

1 .- Đọc xuôi :

Vương tình lệ thảm khóc hồn oan,
Nát rữa đời xuân mộng dở dang !
Sương khói lạnh mờ mây khuất nguyệt,
Gió mưa sầu rũ phiếm rơi đàn !
Gương hờn tủi phận vùi son phấn,
Lược trách buồn duyên lỡ đá vàng !
Hương sắc đắm chìm thân mệnh bạc,
Thương lòng xót liễu rụng đài trang !


2 .- Đọc ngược :

Trang đài rụng liễu xót lòng thương,
Bạc mệnh thân chìm đắm sắc hương !
Vàng đá lỡ duyên buồn trách lược,
Phấn son vùi phận tủi hờn gương !
Đàn rơi phiếm rũ sầu mưa gió,
Nguyệt khuất mây mờ lạnh khói sương !
Dang dở mộng xuân đời rữa nát,
Oan hồn khóc thảm lệ tình vương !

3 .- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Lệ thảm khóc hồn oan…
Đời xuân mộng dở dang…
Lạnh mờ mây khuất nguyệt…
Sầu rũ phiếm rơi đàn…
Tủi phận vùi son phấn…
Buồn duyên lỡ đá vàng…
Đắm chìm thân mệnh bạc…
Xót liễu rụng đài trang…


4 .- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Rụng liễu xót lòng thương…
Thân chìm đắm sắc hương…
Lỡ duyên buồn trách lược…
Vùi phận tủi hờn gương…
Phiếm rũ sầu mưa gió…
Mây mờ lạnh khói sương…
Mộng xuân đời rữa nát…
Khóc thảm lệ tình vương…


5 .- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Thảm khóc hồn oan…
Xuân mộng dở dang…
Mờ mây khuất nguyệt…
Rũ phiếm rơi đàn…
Phận vùi son phấn…
Duyên lỡ đá vàng…
Chìm thân mệnh bạc…
Liễu rụng đài trang…


6 .- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Liễu xót lòng thương…
Chìm đắm sắc hương….
Duyên buồn trách lược…
Phận tủi hờn gương…
Rũ sầu mưa gió…
Mờ lạnh khói sương….
Xuân đời rữa nát…
Thảm lệ tình vương…7 .- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Khóc hồn oan…
Mộng dở dang…
Mây khuất nguyệt…
Phiếm rơi đàn…
Vùi son phấn…
Lỡ đá vàng…
Thân mệnh bạc…
Rụng đài trang…


8 .- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Xót lòng thương…
Đắm sắc hương…
Buồn trách lược…
Tủi hờn gương…
Sầu mưa gió…
Lạnh khói sương…
Đời rữa nát…
Lệ tình vương…


9.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi :

Vương tình lệ thảm…
Nát rữa đời xuân…
Sương khói lạnh mờ…
Gió mưa sầu rũ…
Gương hờn tủi phận…
Lược trách buồn duyên…
Hương sắc đắm chìm…
Thương lòng xót liễu…


10 .- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược :

Trang đài rụng liễu…
Bạc mệnh thân chìm…
Vàng đá lỡ duyên…
Phấn son vùi phận…
Đàn rơi phiếm rũ…
Nguyệt khuất mây mờ…
Dang dở mộng xuân…
Oan hồn khóc thảm…


11 .- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Thương lòng xót liễu…
Hương sắc đắm chìm…
Lược trách buồn duyên…
Gương hờn tủi phận…
Gió mưa sầu rũ…
Sương khói lạnh mờ…
Nát rữa đời xuân…
Vương tình lệ thảm…


12 .- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Oan hồn khóc thảm…
Dang dở mộng xuân…
Nguyệt khuất mây mờ…
Đàn rơi phiếm rũ…
Phấn son vùi phận…
Vàng đá lỡ duyên…
Bạc mệnh thân chìm…
Trang đài rụng liễu…
13 .- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Xót liễu rụng đài trang…
Đắm chìm thân mệnh bạc…
Buồn duyên lỡ đá vàng…
Tủi phận vùi son phấn…
Sầu rũ phiếm rơi đàn…
Lạnh mờ mây khuất nguyệt…
Đời xuân mộng dở dang…
Lệ thảm khóc hồn oan…


14 .- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Khóc thảm lệ tình vương…
Mộng xuân đời rữa nát…
Mây mờ lạnh khói sương…
Phiếm rũ sầu mưa gió…
Vùi phận tủi hờn gương…
Lỡ duyên buồn trách lược…
Thân chìm đắm sắc hương…
Rụng liễu xót lòng thương…


15 .- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Liễu rụng đài trang…
Chìm thân mệnh bạc…
Duyên lỡ đá vàng…
Phận vùi son phấn…
Rũ phiếm rơi đàn…
Mờ mây khuất nguyệt…
Xuân mộng dở dang…
Thảm khóc hồn oan…


16 .- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Thảm lệ tình vương…
Xuân đời rữa nát…
Mờ lạnh khói sương…
Rũ sầu mưa gió…
Phận tủi hờn gương…
Duyên buồn trách lược…
Chìm đắm sắc hương…
Liễu xót lòng thương…


17 .- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Rụng đài trang…
Thân mệnh bạc…
Lỡ đá vàng…
Vùi son phấn…
Phiếm rơi đàn…
Mây khuất nguyệt…
Mộng dở dang…
Khóc hồn oan…


18 .- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Lệ tình vương…
Đời rữa nát…
Lạnh khói sương…
Sầu mưa gió…
Tủi hờn gương…
Buồn trách lược…
Đắm sắc hương…
Xót lòng thương…19 .- Đọc xuôi như thơ tự do :

Vương tình…
Lệ thảm…
Khóc hồn oan…

Nát rữa…
Đời xuân…
Mộng dở dang…

Sương khói…
Lạnh mờ…
Mây khuất nguyệt…

Gió mưa…
Sầu rũ…
Phiếm rơi đàn…

Gương hờn…
Tủi phận…
Vùi son phấn…

Lược trách…
Buồn duyên…
Lỡ đá vàng…

Hương sắc…
Đắm chìm…
Thân mệnh bạc…

Thương lòng…
Xót liễu…
Rụng đài trang…
20 .- Đọc ngược như thơ tự do :

Trang đài…
Rụng liễu…
Xót lòng thương…

Bạc mệnh…
Thân chìm…
Đắm sắc hương…

Vàng đá…
Lỡ duyên…
Buồn trách lược…

Phấn son…
Vùi phận…
Tủi hờn gương…

Đàn rơi…
Phiếm rũ…
Sầu mưa gió…

Nguyệt khuất…
Mây mờ…
Lạnh khói sương…

Dang dở…
Mộng xuân…
Đời rữa nát…

Oan hồn…
Khóc thảm…
Lệ tình vương…


B.- DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “THƯƠNG TIẾC” SẮP
XẾP LẠI THÀNH CÁC BÀI THƠ KHÁC NHƯ :

Bài Tứ Tuyệt 1 :

Xót phận duyên rơi… rụng đá vàng,
Đời xuân sầu đắm tủi hồn oan !
Sắc hương rữa nát vùi son phấn,
Nguyệt rũ hờn mây… lỡ phiếm đàn !

Lược trách tình gương vương mệnh bạc,
Gió mưa chìm lạnh liễu đài trang !
Lòng thương mộng khuất mờ sương khói,
Lệ thảm buồn thân khóc dở dang !

Bài Tứ Tuyệt 2 :

Đời xuân chìm đắm mộng đài trang,
Lệ thảm hờn duyên khóc dở dang !
Lược trách thân buồn vương mệnh bạc,
Gió mưa tình lạnh tủi hồn oan !

Sắc hương rữa nát vùi son phấn,
Xót phận gương rơi rũ phiếm đàn !
Lòng thương liễu khuất mờ sương khói,
Nguyệt rụng sầu mây lỡ đá vàng !

Bài Tứ Tuyệt 3 :

Đời xuân mộng rữa nát hồn oan,
Mệnh bạc tình vương khóc dở dang !
Lược trách gương sầu hương sắc rũ,
Gió mưa chìm lạnh phiếm rơi đàn !

Thương lòng nguyệt khuất mờ sương khói,
Xót phận hờn mây lỡ đá vàng !
Phấn đắm son vùi thân liễu rụng
Buồn duyên lệ thảm tủi đài trang !

Bài Tứ Tuyệt 4 :

Nguyệt khuất thân chìm mệnh dở dang,
Xuân buồn lệ thảm rữa hồn oan !
Sắc vương phận bạc vùi son phấn,
Lược khóc hờn gương lạnh phiếm đàn !

Sương khói mờ mây rơi rụng liễu,
Mưa sầu trách gió rũ đài trang
Xót hương mộng nát tình duyên đắm,
Đời tủi lòng thương lỡ đá vàng !

Bài Tứ Tuyệt 5 :

Hồn oan mệnh bạc xót lòng thương,
Chìm đắm mưa rơi rụng sắc hương !
Đàn lạnh phiếm sầu son phấn lỡ,
Duyên hờn lược trách tủi đời gương !

Đá vàng nguyệt khuất mờ mây gió,
Liễu rũ buồn thân phận khói sương !
Dang dở mộng vùi xuân rữa nát,
Trang đài thảm lệ khóc tình vương !


Bài Tứ Tuyệt 6 :

Mệnh bạc hồn oan lỡ sắc hương,
Đá vàng rơi nát mộng lòng vương !
Đắm chìm trách phận xuân buồn tủi,
Dang dở thân vùi rữa khói sương !

Đàn rũ phiếm sầu mây khuất nguyệt,
Duyên hờn lược khóc thảm đời gương !
Gió mưa mờ lạnh tình son phấn,
Rụng liễu đài trang lệ xót thương !

Bài Tứ Tuyệt 7 :

Trang đài mệnh bạc xót lòng thương,
Liễu rụng buồn thân rũ sắc hương !
Chìm phím đắm đàn son phấn lỡ,
Mưa sầu nguyệt khuất khói mờ gương !

Mây hờn mộng nát rơi vàng đá,
Dang dở xuân vùi lạnh gió sương !
Lệ thảm khóc đời duyên phận rữa,
Oan hồn tủi lược trách tình vương !

Bài Tứ Tuyệt 8 :

Lệ thảm hồn oan khóc sắc hương,
Trang đài mệnh đắm tủi đời gương !
Mưa hờn nguyệt trách vùi xuân lược,
Bạc phận đàn rơi lạnh khói vương !

Phiếm nát sầu son buồn phấn rữa,
Dở dang vàng đá xót lòng thương !
Tình duyên lỡ mộng mây mờ khuất,
Liễu rụng thân chìm rũ gió sương !


Bài Bát Cú 1 :

Liễu rụng hồn oan đắm sắc hương,
Thân chìm mệnh bạc xót lòng thương !
Lỡ duyên vàng đá hờn xuân lược,
Vùi phận đài trang tủi mộng gương !
Phiếm rũ đàn rơi sầu trách nguyệt
Khói mờ mây khuất lạnh buồn sương !
Gió mưa rữa nát đời son phấn,
Dang dở khóc tình lệ thảm vương !


Bài Bát Cú 2 :

Lệ thảm lòng thương mộng dở dang,
Tình xuân sắc rữa xót hồn oan !
Khói sương sầu trách vùi son phấn,
Mưa gió buồn vương lỡ đá vàng !
Phận tủi gương mờ mây khuất nguyệt,
Duyên hờn lược rũ phiếm rơi đàn !
Khóc đời mệnh bạc chìm thân lạnh,
Rụng nát đài hương đắm liễu trang !


Bài Bát Cú 3 :

Liễu rụng sầu xuân đắm sắc hương,
Thân chìm mệnh bạc nát lòng thương !
Lỡ duyên vàng đá buồn mưa gió,
Vùi phận đài trang lạnh khói sương !
Phiếm rũ mờ mây hờn mộng rữa,
Đàn rơi khuất nguyệt trách tình vương !
Dở dang lược tủi đời son phấn,
Lệ xót hồn oan khóc thảm gương !


Bài Bát Cú 4 :

Sắc đắm chìm duyên mộng dở dang,
Đời xuân rữa nát tủi đài trang !
Phấn son lỡ phận mây hờn nguyệt,
Gương lược vùi thân phiếm trách đàn !
Hương khói thảm sầu vương mệnh bạc,
Gió mưa buồn lạnh khóc hồn oan !
Lệ rơi lòng rũ sương mờ khuất,
Liễu rụng tình thương xót đá vàng !

Bài “Lục Bát 1” :

Hồn oan lệ thảm khóc mưa,
Phiếm sầu liễu rụng mây mờ khói sương.
Khuất chìm duyên lỡ lược gương,
Trách đời bạc mệnh đài trang xót buồn !
Thân vùi nát rữa phấn son,
Gió xuân nguyệt lạnh tủi hờn sắc hương.
Đàn rơi phận rũ… lòng thương,
Vương tình đắm mộng đá vàng dở dang !


Bài “Lục Bát 2” :

Phận sầu bạc mệnh đài trang,
Khóc mưa lệ thảm đá vàng dở dang.
Phiếm rơi duyên lỡ lược gương,
Thân vùi đắm mộng lòng thương xót đàn.
Mây mờ nguyệt lạnh khói sương,
Gió xuân chìm khuất hồn oan rũ buồn.
Vương tình nát rữa phấn son,
Trách đời liễu rụng tủi hờn sắc hương.


Bài “Lục Bát 3” :

Trang đài bạc mệnh chìm thân,
Phiếm hờn gương lược gió xuân rũ buồn.
Liễu sầu phận rụng phấn son,
Trách tình duyên lỡ oan hồn xót thương.
Nguyệt mờ mây khuất khói sương,
Mộng lòng khóc thảm đá vàng lệ rơi.
Đàn vương lạnh đắm mưa vùi,
Sắc hương nát rữa tủi đời dở dang.


Bài “Lục Bát 4” :

Trách duyên tình lỡ sắc son,
Thân chìm mệnh bạc oan hồn xót thương.
Tủi buồn đắm lược hờn gương,
Mộng lòng rữa nát đá vàng lệ rơi.
Khói sương rũ lạnh mưa vùi,
Gió xuân khóc phận thảm đời phấn hương.
Vương sầu liễu rụng đài trang,
Mây mờ nguyệt khuất dở dang phiếm đàn.


Bài “Song Thất Lục Bát 1” :

Thân liễu rụng, xuân vùi phận lỡ,
Khóc hồn oan, sắc rữa chìm hương,
Phấn son dang dở lòng thương,
Tủi đời nguyệt khuất, đài trang xót buồn.
Đàn rơi phiếm, trách hờn mệnh bạc,
Khói sương mờ, rũ nát lược gương,
Mây sầu mộng đắm tình vương,
Gió mưa lệ thảm, đá vàng lạnh duyên !


Bài “Song Thất Lục Bát 2” :

Khóc hồn oan, chìm hương sắc rữa,
Liễu rụng sầu, xuân lỡ đài trang.
Gió mưa rũ lạnh khói sương,
Tủi thân mệnh bạc lược gương trách hờn.
Đời dang dở, phấn son lệ thảm,
Phiếm đàn rơi, vùi đắm tình vương.
Phận buồn duyên nát đá vàng,
Mây mờ nguyệt khuất xót thương mộng lòng.

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.