Oct 02, 2023

Thơ chuyển thể

Lệ Cát Đàng - Bài Thơ Với 10 Cách Đọc
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 10:12:54 AM, Sep 05, 2020 * Số lần xem: 719

 

  Bài Thơ Với 10 Cách Đọc:

 
      LỆ CÁT ĐẰNG 

     Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân


     1.- Đọc xuôi:

    Trăng buồn khóc liễu rũ tàn thu,
    Giá lạnh trời sương gió mịt mù.
    Cằn cỗi sắc hương mùi nhạt tẻ,
    Võ vàng son phấn nét mờ lu.
    Băng thanh lỡ phận vùi hoa gấm,
    Ngọc khiết thương đời thẹn tóc tơ.
    Đằng cát lệ rơi tình rẽ lối.
    Giăng sầu chuốc hận tủi hờn thơ

   2.- Đọc ngược:

   Thơ hờn tủi hận chuốc sầu giăng,
   Lối rẽ tình rơi lệ cát đằng.
   Tơ tóc thẹn đời thương khiết ngọc,
   Gấm hoa vùi phận lỡ thanh băng.
   Lu mờ nét phấn son vàng võ,
   Tẻ nhạt mùi hương sắc cỗi cằn.
   Mù mịt gió sương trời lạnh giá,
   Thu tàn rũ liễu khóc buồn trăng.

    3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu bài xuôi:

    Khóc liễu rũ tàn thu,
    Trời sương gió mịt mù.
    Sắc hương mùi nhạt tẻ,
    Son phấn nét mờ lu.
    Lỡ phận vùi hoa gấm,
    Thương đời thẹn tóc tơ.
    Lệ rơi tình rẽ lối,
    Chuốc hận tủi hờn thơ.

   4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu bài ngược:

   Tủi hận chuốc sầu giăng,
   Tình rơi lệ cát đằng.
   Thẹn đời thương khiết ngọc,
   Vùi phận lỡ thanh băng.
   Nét phấn son vàng võ,
   Mùi hương sắc cỗi cằn.
   Gió sương trời lạnh giá,
   Rũ liễu khóc buồn trăng.

   5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài xuôi:

    Liễu rũ tàn thu,
    Sương gió mịt mù.
    Hương mùi nhạt tẻ,
    Phấn nét mờ lu.
    Phận vùi hoa gấm,
    Đời thẹn tóc tơ.
    Rơi tình rẽ lối,
    Hận tủi hờn thơ.

    6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài ngược:

    Hận chuốc sầu giăng,
    Rơi lệ cát đằng.
    Đời thương khiết ngọc,
    Phận lỡ thanh băng.
    Phấn son vàng võ,
    Hương sắc cỗi cằn.
    Sương trời lạnh giá,
    Liễu khóc buồn trăng.

    7.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài xuôi:

    Trăng buồn khóc liễu,
    Giá lạnh trời sương.
    Cằn cỗi sắc hương,
    Võ vàng son phấn.
    Băng thanh lỡ phận,
    Ngọc khiết thương đời.
    Đằng cát lệ rơi,
    Giăng sầu chuốc hận.

   8.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài ngược:

    Thơ hờn tủi hận,
    Lối rẽ tình rơi.
    Tơ tóc thẹn đời,
    Gấm hoa vùi phận.
    Lu mờ nét phấn,
    Tẻ nhạt mùi hương.
    Mù mịt gió sương,
   Thu tàn rũ liễu.

   9.- Đọc như thơ tự do bài xuôi:

    Trăng buồn…
    Khóc liễu…
    Rũ tàn thu…

    Giá lạnh…
    Trời sương…
    Gió mịt mù…

    Cằn cỗi…
    Sắc hương…
    Mùi nhạt tẻ…

    Võ vàng…
    Son phấn…
    Nét mờ lu…

    Băng thanh…
    Lỡ phận…
    Vùi hoa gấm…

    Ngọc khiết…
    Thương đời…
    Thẹn tóc tơ…

    Đằng cát…
    Lệ rơi…
    Tình rẽ lối…

    Giăng sầu…
    Chuốc hận…
    Tủi hờn thơ…

   10.- Đọc như thơ tự do bài ngược:

 
     Thơ hờn…     
     Tủi hận..   
     Chuốc sầu giăng…

 
     Lối rẽ…  
     Tình rơi… 
     Lệ cát đằng…
 
     Tơ tóc…    
     Thẹn đời…
     Thương khiết ngọc…
 
     Gấm hoa…    
     Vùi phận…   
     Lỡ thanh băng…

     Lu mờ…  
     Nét phấn…   
     Son vàng võ…
 
     Tẻ nhạt…     
     Mùi hương…   
     Sắc cỗi cằn…

     Mù mịt..  
    Gió sương…   
    Trời lạnh giá…
 
    Thu tàn…     
    Rũ liễu…  
    Khóc buồn trăng…


    Nguồn:tác giả gửi

         

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.