Jul 20, 2024

Đường thi Việt Nam

CẢNH XUÂN
Không biết tên tác giả * đăng lúc 10:17:38 PM, Feb 26, 2015 * Số lần xem: 2371
Hình ảnh
#1

Bài thơ này được truyền tụng khá lâu nhưng đến bây giờ vẫn chưa biết tên tác giả và năm sáng tác.Bài thơ làm theo thể đường luật luật trắc vần bằng.Bài thơ thuộc dạng thuận nghịch độc. Xin giới thiệu để cùng thưởng thức.

1) Bài thơ gốc:

CẢNH XUÂN

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ, rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

2
) Đọc ngược bài gốc từ dưới lên ta được bài 2:

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

3) Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc ta được bài 3( Ngũ ngôn bát cú)

Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười.

4) Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc đọc ngược từ dưới lên ( Bài 2) ta được bài 4:

Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân nga
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta.


5) Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc ta được bài 5:

Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai.


6) Bỏ ba chữ đầu trong bài gốc đọc ngược từ dưới lên, ta được bài

6:
Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sác xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân.


7) Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc ta được bài 7:

Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười.


8)Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc đọc ngược từ dưới lên, ta được bài thứ tám :

Bóng thướt tha
Tiếng ngân nga
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta.

Khuyết Danh


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.