Dec 01, 2023

Thơ chuyển thể

MỘNG GỞI TÌNH VƯƠNG (Bài thơ có 20 cách đọc và những biến đổi thú vị khác)
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 05:44:41 AM, Apr 28, 2009 * Số lần xem: 2435
Hình ảnh
#1


(Bài thơ có 20 cách đọc và những biến đổi thú vị khác)

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân


A.- CÁC CÁCH ĐỌC :

1.- Đọc Xuôi :

Lâng lâng thoảng gió chuyển mùa sang,
Nắng nhạt mầu mây sắc chứa chan.
Nhân thế đẹp mừng hoa nở nhụy,
Đất trời vui thắm liễu đưa hương.
Ngân ca nhịp trổi đàn ngây ngất,
Điệu nhạc hòa ngâm khúc mến thương.
Dâng trọn tơ lòng say ngọc phiếm,
Xuân chào đón mộng gởi tình vương.

2.- Đọc Ngược :

Vương tình gởi mộng đón chào Xuân,
Phiếm ngọc say lòng tơ trọn dâng.
Thương mến khúc ngâm hòa nhạc điệu.
Ngất ngây đàn trổi nhịp ca ngân.
Hương đưa liễu thắm vui trời đất.
Nhụy nở hoa mừng đẹp thế nhân.
Chan chứa sắc mây mầu nhạt nắng.
Sang mùa chuyển gió thoảng lâng lâng.

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu của Bài Xuôi :

Thoảng gió chuyển mùa sang,
Mầu mây sắc chứa chan.
Đẹp mừng hoa nở nhụy,
Vui thắm liễu đưa hương.
Nhịp trổi đàn ngây ngất,
Hòa ngâm khúc mến thương.
Tơ lòng say ngọc phiếm,
Đón mộng gởi tình vương.

4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu của Bài Ngược :

Gởi mộng đón chào Xuân,
Say lòng tơ trọn dâng.
Khúc ngâm hòa nhạc điệu,
Đàn trổi nhịp ca ngân.
Liễu thắm vui trời đất,
Hoa mừng đẹp thế nhân.
Sắc mây mầu nhạt nắng,
Chuyển gió thoảng lâng lâng.

5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Gió chuyển mùa sang,
Mây sắc chứa chan.
Mừng hoa nở nhụy,
Thắm liễu đưa hương.
Trổi đàn ngây ngất,
Ngâm khúc mến thương.
Lòng say ngọc phiếm,
Mộng gởi tình vương.

6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Mộng đón chào Xuân,
Lòng tơ trọn dâng.
Ngâm hòa nhạc điệu,
Trổi nhịp ca ngân,
Thắm vui trời đất,
Mừng đẹp thế nhân.
Mây mầu nhạt nắng,
Gió thoảng lâng lâng.

7.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Chuyển mùa sang,
Sắc chứa chan.
Hoa nở nhụy,
Liễu đưa hương.
Đàn ngây ngất,
Khúc mến thương.
Say ngọc phiếm,
Gởi tình vương.

8.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Đón chào Xuân,
Tơ trọn dâng.
Hòa nhạc điệu,
Nhịp ca ngân.
Vui trời đất,
Đẹp thế nhân.
Mầu nhạt nắng,
Thoảng lâng lâng.

9.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi :

Lâng lâng thoảng gió,
Nắng nhạt mầu mây.
Nhân thế đẹp mừng,
Đất trời vui thắm.
Ngân ca nhịp trổi,
Điệu nhạc hòa ngâm.
Dâng trọn tơ lòng,
Xuân chào đón mộng.

10.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược :

Vương tình gởi mộng,
Phiếm ngọc say lòng.
Thương mến khúc ngâm,
Ngất ngây đàn trổi.
Hương đưa liễu thắm,
Nhụy nở hoa mừng.
Chan chứa sắc mây,
Sang mùa chuyển gió.

11.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Xuân chào đón mộng,
Dâng trọn tơ lòng.
Điệu nhạc hòa ngâm,
Ngân ca nhịp trổi.
Đất trời vui thắm,
Nhân thế đẹp mừng.
Nắng nhạt mầu mây,
Lâng lâng thoảng gió.

12.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Sang mùa chuyển gió,
Chan chứa sắc mây.
Nhụy nở hoa mừng,
Hương đưa liễu thắm.
Ngất ngây đàn trổi,
Thương mến khúc ngâm.
Phiếm ngọc say lòng,
Vương tình gởi mộng.

13.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Đón mộng gởi tình vương,
Tơ lòng say ngọc phiếm
Hòa ngâm khúc mến thương,
Nhịp trổi đàn ngây ngất.
Vui thắm liễu đưa hương,
Đẹp mừng hoa nở nhụy.
Mầu mây sắc chứa chan,
Thoảng gió chuyển mùa sang.

14.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Chuyển gió thoảng lâng lâng,
Sắc mây mầu nhạt nắng.
Hoa mừng đẹp thế nhân,
Liễu thắm vui trời đất.
Đàn trổi nhịp ca ngân,
Khúc ngâm hòa nhạc điệu.
Say lòng tơ trọn dâng,
Gởi mộng đón chào Xuân.

15.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Mộng gởi tình vương,
Lòng say ngọc phiếm.
Ngâm khúc mến thương,
Trổi đàn ngây ngất.
Thắm liễu đưa hương,
Mừng hoa nở nhụy.
Mây sắc chứa chan,
Gió chuyển mùa sang.

16.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Gió thoảng lâng lâng,
Mây mầu nhạt nắng.
Mừng đẹp thế nhân,
Thắm vui trời đất.
Trổi nhịp ca ngân,
Ngâm hòa nhạc điệu.
Lòng tơ trọn dâng,
Mộng đón chào xuân.

17.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Gởi tình vương,
Say ngọc phiếm.
Khúc mến thương,
Đàn ngây ngất.
Liễu đưa hương,
Hoa nở nhụy.
Sắc chứa chan,
Chuyển mùa sang.

18.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Thoảng lâng lâng,
Mầu nhạt nắng.
Đẹp thế nhân,
Vui trời đất.
Nhịp ca ngân,
Hòa nhạc điệu.
Tơ trọn dâng,
Đón chào Xuân.

19.- Đọc Xuôi như thơ tự do :

Lâng lâng…
Thoảng gió…
Chuyển mùa sang…

Nắng nhạt…
Mầu mây…
Sắc chứa chan…

Nhân thế…
Đẹp mừng…
Hoa nở nhụy…

Đất trời…
Vui thắm…
Liễu đưa hương…

Ngân ca…
Nhịp trổi
Đàn ngây ngất…

Điệu nhạc…
Hòa ngâm…
Khúc mến thương…

Dâng trọn…
Tơ lòng…
Say ngọc phiếm…

Xuân chào…
Đón mộng…
Gởi tình vương…

20.- Đọc Ngược như thơ tự do :

Vương tình…
Gởi mộng…
Đón chào Xuân…

Phiếm ngọc…
Say lòng…
Tơ trọn dâng…

Thương mến…
Khúc ngâm…
Hòa nhạc điệu…

Ngất ngây…
Đàn trổi…
Nhịp ca ngân…

Hương đưa…
Liễu thắm…
Vui trời đất…

Nhụy nở…
Hoa mừng…
Đẹp thế nhân…

Chan chứa…
Sắc mây…
Mầu nhạt nắng…

Sang mùa…
Chuyển gió…
Thoảng lâng lâng…

B.- DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “MỘNG GỞI TÌNH VƯƠNG”
SẮP XẾP LẠI THÀNH CÁC BÀI THƠ KHÁC NHƯ :

Bài “Bát Cú 1” :

Xuân chào gió thoảng chuyển mùa sang,
Dâng trọn lòng tơ liễu chứa chan.
Trổi nhịp ca ngân ngây ngất khúc,
Ngâm hòa nhạc điệu mến thương đàn.
Thế nhân vui thắm hoa đưa sắc,
Trời đất đẹp mừng nhụy nở hương.
Gởi mộng lâng lâng say phiếm ngọc,
Đón mầu mây nhạt nắng tình vương.

Bài “Bát Cú 2” :

Sang mùa chuyển gió thoảng lâng lâng,
Mừng trọn lòng vui trổi khúc ngân.
Nhạc thắm tơ đàn hương sắc nở.
Nhịp hòa ngọc phiếm nhụy hoa dâng.
Chứa chan mộng gởi say trời đất.
Ngây ngất tình đưa đẹp thế nhân.
Nắng nhạt mầu vương mây đón liễu,
Ngâm ca thương mến điệu chào xuân.


Bài “Bát Cú 3” :

Nắng nhạt chào xuân liễu chứa chan,
Tình dâng trọn ngọc đón mùa sang.
Lâng lâng chuyển nhịp ngân ca trổi,
Ngây ngất hòa ngâm điệu nhạc vương.
Trời đất đẹp mừng hoa nở nhụy.
Thế nhân vui gởi sắc đưa hương.
Mộng lòng gió thoảng mầu mây thắm.
Tơ phiếm đàn say khúc mến thương.

Bài “Bát Cú 4” :

Thương mến đàn vương trọn phiếm xuân.
Đất trời hòa điệu thoảng lâng lâng.
Ngất ngây hương nhụy ngâm ca trổi.
Chan chứa tình hoa nhịp khúc ngân.
Nhạc gởi sắc mừng mây gió chuyển.
Lòng say thắm nở ngọc tơ dâng.
Sang mùa nắng nhạt đưa mầu liễu.
Mộng đẹp đón chào vui thế nhân.

Bài “Tứ Tuyệt 1” :

Chào xuân liễu thắm nhụy đưa hương,
Ngây ngất đàn ngân nhịp mến thương.
Mây chuyển đẹp hòa say nắng nhạt,
Thế nhân mừng gió thoảng mùa sang.

Mộng lòng trổi nhạc lâng lâng điệu,
Đón nở mầu hoa sắc chứa chan.
Dâng trọn ngâm ca tơ phiếm ngọc,
Đất trời vui gởi khúc tình vương.

Bài “Tứ Tuyệt 2” :

Hương đưa nhụy thắm liễu chào xuân.
Sắc ngọc tơ hòa khúc trọn dâng.
Mây nhạt mầu sang mùa thoảng gió,
Đất trời chuyển gởi nắng lâng lâng.

Ca ngâm trổi điệu mừng hoa nở.
Chan chứa tình vương đẹp thế nhân.
Thương mến lòng vui say đón mộng,
Ngất ngây phiếm nhạc nhịp đàn ngân.

Bài “Tứ Tuyệt 3” :

Ngọc tơ hòa điệu nhịp đàn ngân,
Nắng nhạt chào mây nở thắm xuân.
Gió thoảng mến thương vui phiếm nhạc,
Lòng lâng lâng trổi khúc ca ngâm.

Liễu mừng nhân thế chuyển mùa sang
Ngây ngất mầu hoa đẹp chứa chan.
Trời đất trọn dâng say đón mộng,
Sắc đưa hương nhụy gởi tình vương.

Bài “Tứ Tuyệt 4” :

Liễu tơ mừng đẹp đón đưa hương,
Gió thoảng lòng hoa sắc chứa chan.
Nắng nhạt thắm chào xuân nở nhụy,
Điệu vui hòa nhịp chuyển mùa sang.

Ca ngâm trổi khúc nhạc lâng lâng,
Ngây ngất tình vương gởi thế nhân.
Thương mến mầu mây dâng trọn mộng,
Đất trời say phiếm ngọc đàn ngân.

Bài “Song Thất Lục Bát 1” :

Phiếm say mừng, đón mây thắm liễu,
Nhạc chứa chan, trổi điệu ca ngâm.
Đất trời hương ngọc thoảng dâng,
Vương lòng gởi khúc thế nhân vui hòa.
Tình nở trọn, nhụy hoa đẹp sắc,
Gió lâng lâng, ngây ngất mầu tơ,
Xuân chào nắng nhạt mộng đưa,
Nhịp đàn ngân chuyển sang mùa mến thương.

Bài “Song Thất Lục Bát 2” :

Gió chào xuân, mầu mây nắng nhạt,
Đất trời dâng, thắm sắc nhụy hoa.
Chuyển mùa gởi nhạc ngâm ca,
Mến thương trọn khúc, vui hòa thế nhân.
Ngọc phiếm mừng, lâng lâng đón liễu,
Nhịp ngân say, trổi điệu đưa sang.
Ngất ngây lòng nở thoảng hương,
Chứa chan mộng đẹp tình vương tơ đàn.

Bài “Lục Bát 1” :

Liễu chào gió thoảng mây vương,
Xuân mừng thắm gởi lòng thương vui hòa.
Đất trời ngọc nhụy nở hoa,
Thế nhân trổi điệu ngâm ca nhịp đàn.
Phiếm say chuyển khúc nhạc ngân,
Lâng lâng mến trọn hương dâng sang mùa.
Chứa chan sắc nhạt mầu tơ,
Ngất ngây nắng đẹp đón đưa mộng tình.

Bài “Lục Bát 2” :

Đất trời nở nhụy tình thương,
Mây mầu nhạt nắng gởi hương sang mùa.
Nhạc mừng chuyển khúc đón đưa,
Lâng lâng thoảng gió liễu tơ vui hòa.
Thế nhân say mến sắc hoa,
Ngất ngây phiếm ngọc ngân ca trổi đàn,
Xuân chào mộng đẹp chứa chan,
Điệu ngâm dâng trọn nhịp vương thắm lòng.

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.