Dec 05, 2022

Thơ chuyển thể

GIỮ TRỌN LÒNG TIN (Bài thơ có 20 cách đọc và nhiều biến đổi thú vị khác)
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 04:33:32 PM, Apr 30, 2009 * Số lần xem: 1961
Hình ảnh
#1


(Bài thơ có 20 cách đọc và nhiều biến đổi thú vị khác)
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

A.- CÁC CÁCH ĐỌC :

1.- Đọc Xuôi :

Sầu đời dứt bỏ đoạn trầm luân,
Phước hạnh tìm vui tạo nghĩa nhân.
Châu ngọc lụy buồn đừng khổ trí,
Muối dưa cười khoái cảm nhàn thân.
Sâu thâm lý đạo tầm tu tánh,
Diệu ảo nguồn duyên gợi tĩnh tâm.
Mầu nhiệm đức tin lòng trọn giữ,
Cầu kinh nguyện ước vẹn tình ân.

2.- Đọc Ngược :

Ân tình vẹn ước nguyện kinh cầu,
Giữ trọn lòng tin đức nhiệm mầu.
Tâm tĩnh gợi duyên nguồn ảo diệu,
Tánh tu tầm đạo lý thâm sâu.
Thân nhàn cảm khoái cười dưa muối,
Trí khổ đừng buồn lụy ngọc châu.
Nhân nghĩa tạo vui tìm hạnh phước,
Luân trầm đoạn bỏ dứt đời sầu.

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Dứt bỏ đoạn trầm luân,
Tìm vui tạo nghĩa nhân.
Lụy buồn đừng khổ trí,
Cười khoái cảm nhàn thân.
Lý đạo tầm tu tánh,
Nguồn duyên gợi tĩnh tâm.
Đức tin lòng trọn giữ,
Nguyện ước vẹn tình ân.

4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Vẹn ước nguyện kinh cầu
Lòng tin đức nhiệm mầu.
Gợi duyên nguồn ảo diệu,
Tầm đạo lý thâm sâu.
Cảm khoái cười dưa muối,
Đừng buồn lụy ngọc châu.
Tạo vui tìm hạnh phước,
Đoạn bỏ dứt đời sầu.

5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Bỏ đoạn trầm luân,
Vui tạo nghĩa nhân.
Buồn đừng khổ trí,
Khoái cảm nhàn thân.
Đạo tầm tu tánh,
Duyên gợi tĩnh tâm.
Tin lòng trọn giữ,
Ước vẹn tình ân.

6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Ước nguyện kinh cầu,
Tin đức nhiệm mầu.
Duyên nguồn ảo diệu,
Đạo lý thâm sâu.
Khoái cười dưa muối,
Buồn lụy ngọc châu.
Vui tìm hạnh phước,
Bỏ dứt đời sầu.

7.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Đoạn trầm luân,
Tạo nghĩa nhân.
Đừng khổ trí,
Cảm nhàn thân.
Tầm tu tánh,
Gợi tĩnh tâm.
Lòng trọn giữ,
Vẹn tình ân.

8.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Nguyện kinh cầu,
Đức nhiệm mầu.
Nguồn ảo diệu,
Lý thâm sâu.
Cười dưa muối,
Lụy ngọc châu.
Tìm hạnh phước,
Dứt đời sầu.

9.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài xuôi :

Sầu đời dứt bỏ,
Phước hạnh tìm vui.
Châu ngọc lụy buồn,
Muối dưa cười khoái.
Sâu thâm lý đạo,
Diệu ảo nguồn duyên.
Mầu nhiệm đức tin,
Cầu kinh nguyện ước.

10.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược :

Ân tình vẹn ước,
Giữ trọn lòng tin.
Tâm tĩnh gợi duyên,
Tánh tu tầm đạo.
Thân nhàn cảm khoái,
Trí khổ đừng buồn.
Nhân nghĩa tạo vui,
Luân trầm đoạn bỏ.

11.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Cầu kinh nguyện ước,
Mầu nhiệm đức tin.
Diệu ảo nguồn duyên,
Sâu thâm lý đạo.
Muối dưa cười khoái,
Châu ngọc lụy buồn.
Phước hạnh tìm vui,
Sầu đời dứt bỏ.

12.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Luân trầm đoạn bỏ,
Nhân nghĩa tạo vui.
Trí khổ đừng buồn,
Thân nhàn cảm khoái.
Tánh tu tầm đạo,
Tâm tĩnh gợi duyên.
Giữ trọn lòng tin,
Ân tình vẹn ước.

13.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Nguyện ước vẹn tình ân,
Đức tin lòng trọn giữ.
Nguồn duyên gợi tĩnh tâm,
Lý đạo tầm tu tánh.
Cười khoái cảm nhàn thân,
Lụy buồn đừng khổ trí.
Tìm vui tạo nghĩa nhân,
Dứt bỏ đoạn trầm luân.

14.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Đoạn bỏ dứt đời sầu,
Tạo vui tìm hạnh phước.
Đừng buồn lụy ngọc châu,
Cảm khoái cười dưa muối.
Tầm đạo lý thâm sâu,
Gợi duyên nguồn ảo diệu.
Lòng tin đức nhiệm mầu,
Vẹn ước nguyện kinh cầu.

15.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Ước vẹn tình ân,
Tin lòng trọn giữ.
Duyên gợi tĩnh tâm,
Đạo tầm tu tánh.
Khoái cảm nhàn thân,
Buồn đừng khổ trí.
Vui tạo nghĩa nhân,
Bỏ đoạn trầm luân.

16.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Bỏ dứt đời sầu,
Vui tìm hạnh phước.
Buồn lụy ngọc châu,
Khoái cười dưa muối.
Đạo lý thâm sâu,
Duyên nguồn ảo diệu.
Tin đức nhiệm mầu…
Ước nguyện kinh cầu.

17.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Vẹn tình ân,
Lòng trọn giữ.
Gợi tĩnh tâm,
Tầm tu tánh.
Cảm nhàn thân,
Đừng khổ trí.
Tạo nghĩa nhân,
Đoạn trầm luân.

18.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Dứt đời sầu,
Tìm hạnh phước.
Lụy ngọc châu,
Cười dưa muối.
Lý thâm sâu,
Nguồn ảo diệu.
Đức nhiệm mầu,
Nguyện kinh cầu.

19.- Đọc Xuôi như thơ tụ do :

Sầu đời…
Dứt bỏ…
Đoạn trầm luân…

Phước hạnh…
Tìm vui…
Tạo nghĩa nhân…

Châu ngọc…
Lụy buồn…
Đừng khổ trí…

Muối dưa…
Cười khoái…
Cảm nhàn thân…

Sâu thâm…
Lý đạo…
Tầm tu tánh…

Diệu ảo…
Nguồn duyên…
Gợi tĩnh tâm…

Mầu nhiệm…
Đức tin…
Lòng trọn giữ…

Cầu kinh…
Nguyện ước…
Vẹn tình ân…

20.- Đọc Ngược như thơ tự do :

Ân tình…
Vẹn ước…
Nguyện kinh cầu…

Giữ trọn…
Lòng tin…
Đức nhiệm mầu…

Tâm tĩnh…
Gợi duyên…
Nguồn diệu ảo…

Tánh tu…
Tầm đạo…
Lý thâm sâu…

Thân nhàn…
Cảm khoái…
Cười dưa muối…

Trí khổ…
Đừng buồn…
Lụy ngọc châu…

Nhân nghĩa…
Tạo vui…
Tìm hạnh phước…

Luân trầm…
Đoạn bỏ…
Dứt đời sầu…

B.- DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “GIỮ TRỌN LÒNG TIN” SẮP
XẾP LẠI THÀNH CÁC BÀI THƠ KHÁC NHƯ :

Bài “Bát Cú 1” :

Trọn vẹn lòng tin đức nhiệm mầu,
Trầm luân lụy dứt đoạn đời sầu.
Tĩnh tâm gợi đạo nguồn thâm diệu,
Tu tánh tầm duyên lý ảo sâu.
Cảm khoái nhàn thân… tìm nguyện ước,
Đừng buồn khổ trí… tạo kinh cầu.
Muối dưa, nhân nghĩa, ân tình giữ,
Phước hạnh cười vui, bỏ ngọc châu.

Bài “Bát Cú 2” :

Lòng tin vẹn giữ, bỏ đời sầu,
Dứt đoạn trầm luân, phước nhiệm mầu.
Tâm tĩnh, nguồn duyên, tầm diệu ảo,
Tánh tu, lý đạo, gợi thâm sâu.
Đừng buồn khổ trí… cười dưa muối,
Khoái cảm nhàn thân… lụy ngọc châu.
Nhân nghĩa tìm vui, tình trọn ước,
Tạo ân đức hạnh, nguyện kinh cầu.

Bài “Bát Cú 3” :

Sầu dứt, tìm tu, tạo nghĩa nhân,
Đừng buồn, đoạn bỏ lụy trầm luân.
Tánh vui, gợi đạo, nguồn sâu diệu,
Đời khổ, tầm duyên, lý ảo thâm.
Ước nguyện, lòng tin cười khoái trí,
Cầu kinh, tâm tĩnh cảm nhàn thân.
Ngọc châu giữ vẹn… tình dưa muối,
Hạnh phước nhiệm mầu… trọn đức ân.

Bài “Bát Cú 4” :

Muối dưa sầu lụy, đoạn trầm luân,
Hạnh phước nhiệm mầu, tạo đức ân.
Đời khổ tầm duyên, nguồn ảo diệu,
Tánh nhàn gợi lý, đạo sâu thâm.
Lòng tin ước nguyện, cười vui trí,
Tâm tĩnh cầu kinh, khoái cảm thân.
Dứt bỏ ngọc châu, tình trọn giữ,
Đừng buồn, tìm nghĩa vẹn tu nhân.

Bài “Tứ Tuyệt 1” :

Trí gợi nguồn duyên, tạo đức tin,
Luân trầm khổ hạnh, nguyện cầu kinh.
Thâm sâu ảo diệu, tầm tu tánh,
Cảm khoái nhàn thân, giữ vẹn tình.

Dưa muối đừng buồn, lụy ngọc châu,
Tĩnh tâm đoạn dứt, bỏ đời sầu.
Cười vui đạo lý, lòng nhân nghĩa,
Trọn ước, tìm ân phước nhiệm mầu.

Bài “Tứ Tuyệt 2” :

Lòng tin giữ trọn, đạo thâm sâu,
Khổ hạnh tầm tu, bỏ ngọc châu.
Dưa muối gợi buồn, đừng lụy trí,
Nghĩa nhân vẹn ước, nguyện kinh cầu.

Tánh nhàn cảm khoái, cười tâm tĩnh,
Ân đức tìm vui, lý nhiệm mầu.
Duyên phước tạo thân, nguồn diệu ảo,
Đời trầm luân dứt đoạn tình sầu.

Bài “Tứ Tuyệt 3” :

Tình sầu đoạn bỏ, dứt trầm luân,
Đời khổ tầm tu, tạo tánh nhân.
Dưa muối khoái cười, tâm tĩnh trí,
Ngọc châu đừng lụy, cảm buồn thân,

Lòng tin trọn giữ, duyên mầu nhiệm,
Hạnh phước tìm vui, vẹn nghĩa ân.
Nguyện ước cầu kinh, nguồn diệu ảo,
Đức nhàn gợi lý đạo sâu thâm.

Bài “Tứ Tuyệt 4” :

Sâu thâm lý đạo, trọn lòng tin,
Dứt bỏ trầm luân đoạn khổ tình.
Cười khoái ngọc châu, đừng lụy cảm,
Sầu buồn dưa muối, nguyện cầu kinh.

Đời vui vẹn ước, giữ nhàn thân,
Tâm tĩnh tầm tu, gợi nghĩa ân.
Diệu ảo phước duyên, tìm trí tánh,
Nhiệm mầu hạnh đức, tạo nguồn nhân.

Bài “Song Thất Lục Bát 1” :

Tình dưa muối, cười vui khoái trí,
Trọn lòng tin, tánh lý tầm tu.
Trầm luân dứt bỏ đời sầu,
Tĩnh tâm ước nguyện, kinh cầu nhàn thân.
Buồn khổ đoạn, gợi ân đức tạo,
Đạo hạnh nguồn diệu ảo thâm sâu.
Đừng tìm lụy cảm ngọc châu,
Nghĩa nhân vẹn giữ, nhiệm mầu phước duyên.

Bài “Song Thất Lục Bát 2” :

Trí tầm tu gợi ân tạo đức,
Tánh buồn đời, bỏ dứt trầm luân.
Kinh cầu ước nguyện nhàn thân,
Muối dưa giữ trọn, nghĩa nhân vẹn tình.
Đừng lụy khổ, lòng tin lý đạo,
Tĩnh tâm tìm diệu ảo thâm sâu.
Nguồn duyên phước hạnh nhiệm mầu,
Cười vui khoái cảm, đoạn sầu ngọc châu.

Bài “Lục Bát 1” :

Đạo đời trọn giữ lòng tin,
Muối dưa khổ hạnh vẹn tình nghĩa ân.
Cười vui ước tạo nhàn thân,
Đoạn buồn dứt bỏ trầm luân lụy sầu.
Tánh đừng khoái cảm ngọc châu,
Tĩnh tu nguyện gợi nhiệm mầu đức tâm.
Cầu kinh tìm lý sâu thâm,
Nguồn duyên diệu ảo phước tầm trí nhân.

Bài “Lục Bát 2” :

Đời buồn khổ lụy trầm luân,
Cười vui dứt bỏ, nghĩa ân vẹn tình.
Muối dưa trọn giữ lòng tin,
Tĩnh tâm ước nguyện, cầu kinh nhiệm mầu.
Đừng tìm khoái cảm ngọc châu,
Đoạn sầu, tạo đức thâm sâu trí nhàn.
Nguồn duyên ảo diệu tánh nhân,
Hạnh tu lý đạo, gợi tầm phước thân.

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

***

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
chỉnh biên
http://fs5.truongxua.vn/images/2009/05/01/06/17/05c90e85-4978-4b95-8713-895817de65cd.Jpeg

Phật Duyên
(thuận nghịch độc)
đọc xuôi:
Sầu mãn trí quang khả diệu luân
Đáo sơn hoa Phật thuyết tiền nhân
Châu liên sắc hoại vô thâm đạo
Ấn thiện ưu hồi bất hạ thân
Sâu ái niệm hồ vi diệu tánh
Huệ duyên khương phục ẩn thiền tâm
Mầu kinh hóa nhiệm thiên linh điện
Cầu tọa phước niên thập điển ân

đọc ngược:

Ân điển thập niên phước tọa cầu
Điện linh thiên nhiệm hóa kinh mầu
Tâm thiền ẩn phục khương duyên huệ
Tánh diệu vi hồ niệm ái sâu
Thân hạ bất ưu hồi thiện ấn
Đạo thâm vô sắc hoại liên châu
Nhân tiền thuyết phật hoa sơn đáo
Luân diệu khả quang trí mãn sầu

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
28.04.2009 (01/05/2009)
bảng tiếng Hoa ( đã chỉnh biên )
http://fs5.truongxua.vn/images/2009/04/29/16/17/ab92a7ca-c91f-42cc-9d41-9619801ece09.Jpeg

Phật Duyên
(thuận nghịch độc)
đọc xuôi:

Sầu mãn trí quang tỏa diệu luân
Đáo sơn hoa Phật thuyết hiền nhân
Châu liên sắc hoại vô thâm đạo
Thiện ấn hồi an khả hạ thân
Sâu ái niệm hồ vi diệu tánh
Huệ duyên khương phục ẩn thiền tâm
Mầu kinh hóa nhiệm thiên linh điện
Cầu tọa phước niên thập điển ân

đọc ngược:

Ân điển thập niên phước tọa cầu
Điện linh thiên nhiệm hóa kinh mầu
Tâm thiền ấn phục khương duyên huệ
Tánh diệu vi hồ niệm ái sâu
Thân hạ khả an hồi ấn thiện
Đạo thâm vô sắc hoại liên châu
Nhân hiền thuyết phật hoa sơn đáo
Luân diệu tỏa quang trí mãn sầu

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
28.04.2009
Phật Duyên (thuận nghịch độc)bài sửa Hán Văn
Phật Duyên
(thuận nghịch độc)
đọc xuôi:

Sầu mãn trí quang tỏa diệu luân
Đáo sơn hoa Phật kiến tiền nhân
Châu liên sắc hoại vô tầm đạo
Thiện ẩn gương hồi hạ cố thân
Sâu ái niệm an hồ diệu tánh
Huệ duyên tân phục ẩn thiền tâm
Mầu kinh hóa nhiệm thiên linh điện
Cầu tọa phước niên thập điển ân

đọc ngược :

Ân điển thập niên phước tọa cầu
Điện linh thiên nhiệm hóa kinh mầu
Tâm thiền ẩn phục tân duyên huệ
Tánh diệu hồ an niệm ái sâu
Thân cố hạ hồi gương ẩn thiện
Đạo tầm vô hoại sắc liên châu
Nhân tiền kiến phật hoa sơn đáo
Luân diệu tỏa quang trí mãn sầu

Đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
28.04.2009
Xin gửi họa bài thuận nghịch
Phật Duyên
(thuận nghịch độc)
đọc xuôi:

Sầu vãng trí quang tỏa diệu luân
Ắp đầy duyên phật xá tiền nhân
Châu liên bước gửi xin tầm đạo
Thiện ẩn gương hồi hạ cố thân
Sâu tiếng niệm lời soi diệu tánh
Huệ duyên thầm dạ ẩn thiền tâm
Mầu kinh nhiệm hóa vàng linh điện
Cầu phước thỏa lòng nhập điển ân

đọc ngược :

Ân điển nhập lòng thỏa phước cầu
Điện linh vàng hóa nhiệm kinh mầu
Tâm thiền ẩn dạ thầm duyên huệ
Tánh diệu soi lời niệm tiếng sâu
Thân cố hạ hồi gương ẩn thiện
Đạo tầm xin gửi bước liên châu
Nhân tiền xá phật duyên đầy ắp
Luân diệu tỏa quang trí vãng sầu

Đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
28.04.2009

...........................\
Xin kính mời họa


Sen hồng đất Phật
( Thuận nghịch độc )

Sen hồng toả cánh ngập sương ao
Ước gửi đời say hương ngạt ngào
Tinh Phật ẩn xoay trời sắc đảo
Túy tiên trầm mặc cảnh mơ chao
Nhìn mê mắt vấn tâm vào đón
Mở khẽ môi hờ miệng khẽ chào
Im ngủ mây xa bờ liễu trúc
Thiền tâm vọng đến khách lòng nao

Nao lòng khách đến vọng tâm thiền
Trúc liễu bờ xa mây ngủ im
Chào khẽ miệng hờ môi khẽ gọi
Đón vào tâm vấn mắt mê nhìn
Chao mơ cảnh mặc trầm tiên túy
Đảo sắc trời xoay ẩn phật tinh
Ngào ngạt hương say đời gửi ước
Ao sương ngập toả cánh hồng sen

Đông Hòa
17.11.07
câu này đọc nghe kỳ lắm chị Huệ Thu ạ ...
Thân nhàn cảm khoái cười dưa muối,