Tập Thơ Của Lý Bạch - Việt Nam Overnight                   

                      Thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt


                    Buồn Chân Đứng Ngó Trời

                    Nắng xuống chiều lên, sắp tối rồi
                    Cành không gió động lá vàng rơi
                    Mười năm ta chẳng về nơi cũ
                    Nay bỗng buồn chân đứng ngó trời


                   Huệ Thu