Cảm Ơn
Quà Anh Trần Quốc Phiệt


Anh đi xa về anh có quà
Cho tôi hộp kẹo, đẹp, ôi cha!*
Mừng ghê cứ tưởng vừa lên bốn
Giận chớ đâu còn nữa tuổi hoa
Cám nghĩa tình nhau, vui biết mấy
Biết lòng dạ vậy, quý thêm mà
Đường trời đường đất anh mang nặng
Tôi cũng nặng lòng...chỉ có Thơ!

* Anh Phiệt đã cho huethu hộp kẹo Mochi
     anh mang từ Nhật về


huệthu