Sớ Táo An Nam
 
Trình tâu Thần Táo đất An Nam
Thời Cộng tham tàn, dân khóc than.
Thờ Chệt cúi đầu giương mặt quỉ,
Theo Tàu dâng đảo hiến Nam Quan !
Thần trào máu họng lòng đau xót,
Thân khổ ruột gan lệ chảy tràn !
Trọng kính Ngọc Hoàng xin chiếu chỉ…
Trừ hồ tinh cứu lấy gian san !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân


Lệ Thẩn Thờ
 
Chạnh nghĩ đời ta quá mệt phờ,
Vì sao lại lắm nỗi ầu ơ.
Súng buông nghe lệnh đầu quân Cộng,
Nước mất đành thân thẹn bóng cờ !
Tỵ nạn xứ người thương đất cũ,
Sầu trông quê mẹ lấp mây mờ.
Giờ thân còm cõi đầu râu bạc…
Tết đến buồn ơi lệ thẫn thờ !
 
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân