Chiều

K
hi không còn nắng nữa là chiều
Lúc đó nhìn đâu cũng quạnh hiu...
Hơn nữa, mùa Đông ngày hết sớm
Cũng là sắp Tết tháng  còn nhiêu?
Xuân này Má khỏi ra sân đợi
Tết tới con về gió lạnh theo...
Từng phút từng giây không thiết tới
Mấy mươi năm nhỉ...bỗng dưng chiều!

huệthu


Image result for Hoa Bo Cong Anh