Chà Và La Ma Tà

K
inh Thượng sống chung cùng với Chà
Ăn cơm vừa bóc lại vừa và
Vác mình lên phố đông người đón
Liều mạng vô đồn rộng họng la
Trêu thói côn đồ - Quân cướp cạn
Mắng thằng công bộc - Chúa trùm ma
Bàng dân xã hội ai ơi hỡi
Đứng dậy bên nhau diệt ác tà...

Sỹ Bình