Thế Là

   T
hế là em bước đi rồi *
     Từ nay người sẽ xa vời vợi tôi
     Thế là tình hóa đơn côi
     Giàu cau dẫn bước qua thời trẻ trung

     Từ mai  nào giám đi cùng
     Con đường  kỷ niệm lạnh lùng ngày đông
     Hôm nay cất bước theo chồng
     Mùa đông bỏ lại cải ngồng đơm hoa

     Từ mai về với người ta
     Tháng ba còn giọt điệu đà mưa xuân
     Thế là vuột mất trong ngần
     Nhìn qua hun hút bần thần  phút giây..

     Thế là em dứt tình rồi
     Sang sông em để ngậm ngùi tình tôi
     Đêm đông lạnh giá đơn côi
     Trầu cau để héo, qua đời trẻ trung!
 
      Nào ai còn giám đi cùng?
      Đường xưa ,lối cũ âm thầm đêm đông!
      Vĩnh biệt ,em đi lấy chồng
      Anh về chăm bón cải ngồng đơm hoa!

      Ghen làm chi,mặc người ta
      Ba,tư cũng mặc rồi là sang xuân
      Trong như ngọc,trắng như ngần
      Kiếp sau ta hẹn, tần ngần làm chi ?!
                                     

      Kim bàng Sanh
    
   * Thơ Vũ thanh Đàn

  

   Vì Tình Mẹ lại Sang Ngang

      Con ơi con ở với bà
   Sang ngang mẹ những xót xa cõi lòng
      Con ơi con có biết không
   Tình nghĩa vợ chồng ,nay có còn đâu!
      Mẹ nay hai mốt tuổi đầu
   Phải đi bước nữa ,mẹ rầu lắm thay
      Đời này mẹ vẫn còn may
   Thuyền tình đã đến bến này  đón dâu
      Nựng cháu,bà những u sầu
   Cháu ngoan,mẹ cháu đi đâu...cũng về
       Phúc nhà :"cái con mẹ xề
   Trai tân,vẫn nặng lời thể yêu thương!"
       Xa xôi cách trở dặm đường
   Miền xuôi,miền ngược coi thường vì yêu
       Mỗi ngày bóng ngả về chiều
   Hướng về quê mẹ,đăm chiêu khóc thầm...!


                         Kim bàng Sanh