Vui Nhé Một Bài Thơ

   H
ôm nay ngày mới, nắng đang lên
    Tôi thức, thôi tôi phải tốc mền!
    Đã sáng rồi thôi, không ngủ nữa
    Hết đêm biết nhé, có gì quên?
    Bạn bè chắc sắp đi ngang ngõ
    Nắng ấm rồi thì đến dưới hiên?
    Tôi hứng giọt sương, sương ấp úng:
    Nói gì đi nữa, nói đi em!

                                           huệthu