Bão Lụt Miền Trung
 
T
rời ơi bão lụt đến miền Trung…
Ai oán bi thương quá não nùng !
Nhà cửa ngập chìm cơn thảm khổ,
Ghe thuyền trôi úp cảnh tiêu tùng !
Người người tang tóc đành đau khổn,
Cuộc sống lầm than chịu lạnh lùng !
Tạo hoá Ngài ơi xin đoái tưởng…
Kìa dân nghèo khóc vạn muôn trùng !
 
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (11/2017)