Mưa


Mưa !
Là sự sống từ Trời gieo trên khắp đất
Là cội rễ của trường sinh khi “ nảy mần tách vỏ ” muôn loài
Luân vũ rơi đều
Không đến một nơi
Nhưng ! Về chung biển

Mưa
Là vực dậy luân hồi
Khơi mạch nguồn sông
Nối dài bất diệt dưới Trời bài ca sầu , vui , được , mất
Là “ Nước Thánh ”
Xuyên suốt cả tâm linh
Ươm hạt “ Nano ”
Xô các nguồn , sông về với đại dương gây âm ,
                                                                    triều sống vỗ
Nhuần gọi bốn mùa cho đất trổ lá , hoa .
                                      

  2017 .
 Vũ Đức Tô Châu