187
Ta Tự Nhớ Ta

Ðem chính mình ra chế diễu mình
Dù không chịu sống kiếp hư sinh
Sách xem thức ngủ thiên thu lụy
Thơ gửi bâng khuâng vạn lý tình
Nghĩ bọn đầu xanh thường vẫn trọng
Ðã phường mặt trắng ngó càng kinh
Tài hoa trời đã ban làm vốn
Ta nhớ ta như bóng nhớ hình.

huệthu