NGỌN TÌNH SẦU
 
Đọc Xuôi :

Luân trầm phủ sóng ngọn tình sầu !        
Sạch rữa thôi, lòng hận bể dâu.              
Tâm tĩnh, tạo duyên đời ngẩm ngán,      
Đức tu, tìm lý đạo vời sâu.                    
Thân hờn nhục luyến tham vàng bạc,   
Trí khổ buồn mê, đắm ngọc châu           
Nhân nghĩa dựng gầy… mau bỏ dứt…
Luân trầm, phủ sóng ngọn tình sầu !     
 
Đọc Ngược :

Sầu tình ngọn sóng phủ trầm luân,
Dứt bỏ mau… gầy dựng nghĩa nhân.
Châu ngọc đắm mê buồn khổ trí,
Bạc vàng tham luyến nhục hờn thân !
Sâu vời đạo lý tìm tu đức,
Ngán ngẩm đời duyên tạo tĩnh tâm.
Dâu bể hận lòng thôi rữa sạch…
Sầu tình ngọc sóng phủ trầm luân !
 
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân