Nhớ MạNày là con dâu mạ
Cũng là con gái thôi
Cảm ơn con vì đã
Thương con mạ vậy thôi
Con của mạ hư lắm
Chẳng biết lo nghĩ gì
Học hành lười ghê lắm
Nhờ con nhắc . . .đôi khi
Cảm ơn con dâu mạ
Mà không con gái rồi
Con trai mạ hư lắm
Nhưng chân thành con ơi
Cảm ơn con con nhé
Con trai mạ gầy gò
Có con bên cạnh nó
Xa nhà mạ đỡ lo

...........
Mạ giờ không còn nữa
Nhớ mạ con nguyện cầu
Giữ gìn con trai mạ
Cùng con đến bạc đầu


Tiểu Muội