Irma nối gót tới Jose
 

Irma nối gót tới Jose
Mạnh yếu gì đâu cũng chẵng mê
Đến viếng thảm thê người bái xái
Ra đi rủ liệt kẻ ê chề
Ma đầu nếu đến đừng gây hại
Ác quỷ mà đi khỏi để ghê
Khấn nguyện bà con vùng bảo biển
Bình an mạnh khỏe vẹn trăm bề
 
Nam Thảo