Cha Đờn Con Địch

Nhạc sĩ vang danh lão Tám Đờn,
Cha đờn con địch giỏi nào hơn.
Cây Cò bố kéo nghe mùi mẫn;
Tiếng Sáo cu ngồi thổi héo hon!
"Đồ phá đồ la"...ngân nốt bổng;
"Xe cầm xe bán"...nhấn dây lòn...
"Ò le...líu lố"...quên ngày tháng,
Còn mất không màng chuyện nước non.

Sỹ Bình.