Vài Hàng Tưởng Niệm Muộn
Gửi Minh Đức Hoài Trinh


Thương Ơi Minh Đức
Lên Mạng, nghe tin báo, giật mình,
Thương ơi, Minh Đức Võ Hoài Trinh!
Đã đành đi, ở là công lệ,
Hẳn chứ, buồn, thương đấy thế tình!  
Đổi, đổi, thay, thay, đời giả tạm, 
Chìm, chìm, nổi, nổi… kiếp điêu linh…
Bi tâm mở, giúp cho đồng loại, 
Sống đẹp, vui…quên khổ ngục hình!   
Văn Bút môt thời, gây dựng lại, 
Tự Do bảo vệ, chống chồn tinh!
Bọn gian, tham, ác, hèn, ngu, dốt,
Mác, Xít, Mao… theo, tự hại mình!
Cộng Sản vô nhân - vô Đạo Đức,
Không Quê Hương, cũng chẳng Gia Đình! …
Độc tài, phát xít… hơn phong kiến,
Dân nổi lên, vua, chúa cũng kềnh!

Thương Hoài Thương  6/2017