Dec 01, 2023

Thơ chuyển thể

Bài Thơ Độc Đáo - Thương Kiều Bạc Mệnh
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 04:42:38 PM, Jun 29, 2017 * Số lần xem: 1594

BÀI THƠ ĐỘC ĐÁO :

1/.- THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH

Bạc mệnh Kiều mang oán hận trường,
Đàn đau khúc thảm nỗi buồn thương !
Tàn trinh lỡ tiết hờn thân phận,
Rã nhuỵ chìm hoa tủi lược gương !
Vàng đá dở dang đời khổ luỵ,
Duyên tình ngang trái mộng sầu vương !
Trang đài Thuý rẽ… vùi son phấn,
Lệ cảm khóc phiền rũ sắc hương !
              Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

         Bài thơ này làm theo thể Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật gồm 56 chữ. Rồi chỉ dùng võn vẹn có 56 chữ đó thay đổi vị trí các câu, các chữ, để trình bày đến quý bạn đọc thêm 70 bài thơ Thương Kiều Bạc Mệnh khác theo đủ mọi thể loại với :

-       20 bài thơ Thất Ngôn Bát Cú Thuận & Nghịch Độc.

-       10 bài thơ Thất Ngôn Bát Cú không Thuận Nghịch Độc.

-       10 bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt.

-       10 bài thơ Lục Bát.

-       10 bài thơ Song Thất Lục Bát.

-       10 bài thơ làm theo lối thơ Tự Do.

Chúng ta cũng có thể làm hơn 10 bài trong các thể thơ nêu trên với 56 chữ duy nhất như đã nói qua, nhưng nếu làm nhiều bài quá thì dễ có sự trùng lặp, chẳng hạn như bài này giống bài kia từ các câu các chữ, hoặc khác nhau một hoặc hai chữ trong mỗi câu thành ra mất hay.

         Ngoài ra, cũng xin chọn một trong số 10 bài Thất Ngôn Bát Cú Thuận Nghịch Độc, để trình bày thêm 32 cách đọc như : đọc xuôi, ngược, phải, trái, và đọc từ trên xuống hay từ dưới lên… vv …

Mục đích là để sau này các bạn trẻ Việt Nam ở hải ngoại, muốn nghiên cứu tìm hiểu về tiếng Việt, sẽ thấy sự phong phú của tiếng nước ta, mà càng thương mến và tự hào về cội nguồn dân tộc của mình nhiều hơn vậy.

Xin mời quý vị cùng thưởng thức :

A.- Dùng 56 chữ của bài Thương Kiều Bac Mệnh ở trên, làm 10 bài theo thể Thất Ngôn Bát Cú Thuận Nghịch Độc, một bài thành hai bài như sau :

THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 01

ĐỌC XUÔI :

Trang đài khóc thảm luỵ tình vương,
Thuý rẽ… đàn đau khúc hận trường !
Ngang trái nỗi sầu thân oán mộng,
Dở dang đời khổ lược phiền gương !
Tàn trinh tiết lỡ vùi son phấn,
Rã nhuỵ hoa chìm rũ sắc hương !
Vàng đá tủi duyên hờn cảm lệ,
Mang buồn phận bạc mệnh Kiều thương !

ĐỌC NGƯỢC :

Thương Kiều mệnh bạc phận buồn mang,
Lệ cảm hờn duyên tủi đá vàng !
Hương sắc rũ chìm hoa nhuỵ rã,
Phấn son vùi lỡ tiết trinh tàn !
Gương phiền lược khổ đời dang dở,
Mộng oán thân sầu nỗi trái ngang !
Trường hận khúc đau đàn… rẽ Thuý,
Vương tình luỵ thảm khóc đài trang !
(Bài này được phân ra 32 cách đọc ở các trang cuối)

THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 02

ĐỌC XUÔI :

Thương cảm lệ tình khóc dở dang,
Khổ phiền thân Thuý rẽ đài trang !
Hương buồn sắc rũ chìm hoa nhuỵ,
Mệnh bạc Kiều mang luỵ đá vàng !
Gương tủi lược vùi trinh tiết lỡ,
Phận sầu duyên rã phấn son tàn !
Vương đời thảm khúc đàn đau oán,
Trường hận nỗi hờn mộng trái ngang !

ĐỌC NGƯỢC :

Ngang trái mộng hờn nỗi hận trường,
Oán đau đàn khúc thảm đời vương !
Tàn son phấn rã duyên sầu phận,
Lỡ tiết trinh vùi lược tủi gương !
Vàng đá luỵ mang Kiều bạc mệnh,
Nhuỵ hoa chìm rũ sắc buồn hương !
Trang đài rẽ Thuý thân phiền khổ,
Dang dở khóc tình lệ cảm thương !

THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 03

ĐỌC XUÔI :

Trang đài rẽ Thuý khổ sầu vương,
Phận bạc đời đau nỗi hận trường !
Dang dở mệnh vùi son rã phấn,
Trái ngang đàn oán khúc chìm hương !
Mang tình lệ cảm thân hờn sắc,
Lỡ mộng duyên phiền lược rũ gương !
Vàng đá tủi hoa buồn thảm nhuỵ,
Tàn trinh tiết khóc luỵ Kiều thương !

ĐỌC NGƯỢC :

Thương Kiều luỵ khóc tiết trinh tàn,
Nhuỵ thảm buồn hoa tủi đá vàng !
Gương rũ lược phiền duyên mộng lỡ,
Sắc hờn thân cảm lệ tình mang !
Hương chìm khúc oán đàn ngang trái,
Phấn rã son vùi mệnh dở dang !
Trường hận nỗi đau đời bạc phận,
Vương sầu khổ Thuý rẽ đài trang !

THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 04

ĐỌC XUÔI :

Đàn khúc oán mang nỗi hận trường,
Khóc hờn thân bạc phận Kiều thương !
Tàn trinh tiết lỡ sầu đau Thuý,
Tủi phấn son buồn luỵ cảm hương !
Ngang trái mệnh chìm đời rũ mộng,
Dở dang tình khổ lược vùi gương !
Trang đài sắc rã hoa phiền nhuỵ,
Vàng đá rẽ duyên thảm lệ vương !

ĐỌC NGƯỢC :

Vương lệ thảm duyên rẽ đá vàng,
Nhuỵ phiền hoa rã sắc đài trang !
Gương vùi lược khổ tình dang dở,
Mộng rũ đời chìm mệnh trái ngang !
Hương cảm luỵ buồn son phấn tủi,
Thuý đau sầu lỡ tiết trinh tàn !
Thương Kiều phận bạc thân hờn khóc,
Trường hận nỗi mang oán khúc đàn !

THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 05

ĐỌC XUÔI :

Vàng đá luỵ mang lệ hận trường,
Phấn phiền son rã khóc tình vương !
Tàn hoa nhuỵ rũ Kiều đau khổ,
Rẽ Thuý duyên buồn nỗi cảm thương !
Ngang trái mệnh vùi trinh lỡ tiết,
Dở dang đời tủi lược hờn gương !
Trang đài phận bạc thân chìm mộng,
Đàn khúc oán sầu thảm sắc hương !


ĐỌC NGƯỢC :

Hương sắc thảm sầu oán khúc đàn,
Mộng chìm thân bạc phận đài trang !
Gương hờn lược tủi đời dang dở,
Tiết lỡ trinh vùi mệnh trái ngang !
Thương cảm nỗi buồn duyên Thuý rẽ,
Khổ đau Kiều rũ nhuỵ hoa tàn !
Vương tình khóc rã son phiền phấn,
Trường hận lệ mang luỵ đá vàng !

THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 06

ĐỌC XUÔI :

Đàn dang dở mộng luỵ Kiều vương,
Khóc tủi đời đau khúc hận trường !
Tàn nhuỵ thảm duyên buồn rẽ Thuý,
Khổ son chìm phấn rã vùi hương !
Mang tình lỡ phận hờn trinh tiết,
Rũ sắc phiền hoa oán lược gương !
Ngang trái nỗi thân sầu mệnh bạc,
Trang đài lệ cảm đá vàng thương !


ĐỌC NGƯỢC :

Thương vàng đá cảm lệ đài trang,
Bạc mệnh sầu thân nỗi trái ngang !
Gương lược oán hoa phiền sắc rũ,
Tiết trinh hờn phận lỡ tình mang !
Hương vùi rã phấn chìm son khổ,
Thuý rẽ buồn duyên thảm nhuỵ tàn !
Trường hận khúc đau đời tủi khóc,
Vương Kiều… luỵ mộng dở dang đàn !

THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 07

ĐỌC XUÔI :

Đàn đau nỗi cảm khóc tình vương,
Bạc mệnh thân sầu khúc hận trường !
Vàng đá thảm mang đời rũ mộng,
Tiết trinh vùi oán lệ buồn hương !
Tàn hoa nhuỵ rã son hờn phấn,
Tủi phận duyên chìm lược khổ gương !
Dang dở trái ngang phiền Thuý rẽ,
Trang đài lỡ sắc luỵ Kiều thương !


ĐỌC NGƯỢC :

Thương Kiều luỵ sắc lỡ đài trang,
Rẽ Thuý phiền ngang trái dở dang !
Gương khổ lược chìm duyên phận tủi,
Phấn hờn son rã nhuỵ hoa tàn !
Hương buồn lệ oán vùi trinh tiết,
Mộng rũ đời mang thảm đá vàng !
Trường hận khúc sầu thân mệnh bạc,
Vương tình khóc cảm nỗi đau đàn !

THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 08

ĐỌC XUÔI  :

Tàn đời Thuý rẽ khóc buồn hương,
Bạc phận thân đau oán hận trường !
Ngang trái mệnh chìm hoa khổ nhuỵ,
Dở dang Kiều thảm nỗi hờn gương !
Mang phiền lược tủi tình duyên rã,
Cảm luỵ son sầu phấn lệ vương !
Vàng đá mộng vùi trinh tiết lỡ,
Trang đài sắc rũ khúc đàn thương !


ĐỌC NGƯỢC :

Thương đàn khúc rũ sắc đài trang,
Lỡ tiết trinh vùi mộng đá vàng !
Vương lệ phấn sầu son luỵ cảm,
Rã duyên tình tủi lược phiền mang !
Gương hờn nỗi thảm Kiều dang dở,
Nhuỵ khổ hoa chìm mệnh trái ngang !
Trường hận oán đau thân phận bạc,
Hương buồn khóc rẽ Thuý đời tàn !

THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 09

ĐỌC XUÔI :

Vương đàn khúc thảm khóc đài trang,
Thuý rẽ buồn duyên luỵ đá vàng !
Thương tủi nỗi hờn son phấn rã,
Cảm sầu  thân lỡ tiết trinh tàn !
Gương vùi lược oán tình dang dở,
Sắc khổ hoa phiền mệnh trái ngang !
Trường hận lệ đau Kiều bạc phận,
Hương chìm nhuỵ rũ mộng đời mang !

ĐỌC NGƯỢC :

Mang đời mộng rũ nhuỵ chìm hương,
Phận bạc Kiều đau lệ hận trường !
Ngang trái mệnh phiền hoa khổ sắc,
Dở dang tình oán lược vùi gương !
Tàn trinh tiết lỡ thân sầu cảm,
Rã phấn son hờn nỗi tủi thương !
Vàng đá luỵ duyên buồn rẽ Thuý,
Trang đài khóc thảm khúc đàn vương !

THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 10

ĐỌC XUÔI :

Hương chìm oán khúc tủi đau đàn,
Mệnh bạc Kiều dang dở trái ngang !
Gương khổ lược phiền trinh tiết luỵ,
Phận hờn duyên rũ sắc hoa tàn !
Vương tình thảm lỡ buồn son phấn,
Khóc lệ vùi mang cảm đá vàng !
Trường hận nỗi thân sầu rẽ Thuý,
Thương đời mộng rã nhuỵ đài trang !

ĐỌC NGƯỢC :

Trang đài nhuỵ rã mộng đời thương,
Thuý rẽ sầu thân nỗi hận trường !
Vàng đá cảm mang vùi lệ khóc,
Phấn son buồn lỡ thảm tình vương !
Tàn hoa sắc rũ duyên hờn phận,
Luỵ tiết trinh phiền lược khổ gương !
Ngang trái dở dang Kiều bạc mệnh,
Đàn đau tủi khúc oán chìm hương !

B.- 10 Bài Bát Cú không Thuận Nghịch Độc cũng bằng 56 chữ trên, với tựa là “Thương Kiều Bạc Mệnh” được ghi số từ 01 cho đến 10 :

BÀI BÁT CÚ 01

Hận trường đau nỗi khổ Kiều mang,
Lỡ tiết vùi trinh khóc đá vàng !
Nhuỵ rã sầu hoa tình luỵ thảm,
Đàn vương cảm khúc lệ buồn thương !
Trái ngang đời mộng hờn son phấn,
Dang dở đài trang tủi lược gương !
Sắc rũ oán phiền thân mệnh bạc,
Phận chìm duyên Thuý rẽ tàn hương !

BÀI BÁT CÚ 02

Thân Kiều mệnh bạc lệ buồn thương,
Phận tủi đàn đau khúc hận trường !
Lỡ tiết tàn trinh đời rẽ Thuý,
Rã son chìm phấn lược phiền gương !
Dở dang tình mộng vùi hoa nhuỵ,
Thảm khổ đài trang oán sắc hương !
Vàng đá luỵ mang duyên rũ khóc,
Trái ngang hờn cảm nỗi sầu vương !

BÀI BÁT CÚ 03

Bạc phận Kiều mang nỗi hận trường,
Khúc đàn đau thảm khóc buồn thương !
Tàn duyên khổ mộng hờn dang dở,
Oán lược chìm gương tủi trái ngang !
Hoa nhuỵ phấn vùi trinh lỡ tiết,
Mệnh thân đời rũ sắc phiền hương !
Sầu vương lệ cảm tình son rã,
Thuý rẽ đài trang luỵ đá vàng !

BÀI BÁT CÚ 04

Đài trang Thuý rẽ luỵ tình vương,
Bạc phận đời mang lỡ đá vàng !
Ngang trái mệnh sầu hương sắc rã,
Dở dang duyên khổ tiết trinh tàn !
Hoa chìm nhuỵ thảm vùi son phấn,
Kiều khóc thân phiền oán lược gương !
Khúc hận trường đau đàn cảm lệ,
Nỗi buồn rũ mộng tủi hờn thương !

BÀI BÁT CÚ 05

Duyên Kiều bạc phận rẽ đài trang,
Khúc thảm đàn đau khóc đá vàng !
Tiết lỡ trinh vùi hương sắc rũ,
Thân mang nhuỵ rã phấn son tàn !
Thuý buồn lược tủi gương phiền luỵ,
Đời oán hoa chìm mệnh khổ thương !
Cảm nỗi tình sầu dang dở mộng,
Hận trường ngang trái lệ hờn vương !

BÀI BÁT CÚ 06

Hận trường cảm khóc khúc đàn vương,
Tình luỵ Kiều đau lỡ đá vàng !
Gương khổ lược hờn hương sắc thảm,
Hoa vùi nhuỵ rũ tiết trinh tàn !
Phấn buồn tủi rã đời son oán,
Thuý rẽ sầu thương nỗi lệ mang !
Ngang trái duyên phiền thân mệnh bạc,
Mộng chìm dang dở phận đài trang !

BÀI BÁT CÚ 07

Thương Kiều bạc mệnh thảm đời mang,
Trinh tiết hờn duyên lỡ đá vàng !
Đàn cảm khúc vùi hoa nhuỵ rã,
Phấn chìm son luỵ sắc hương tàn !
Dở dang lệ rũ tình đau khóc,
Ngang trái phận sầu nỗi khổ vương !
Trường hận mộng buồn gương lược oán,
Thuý phiền thân rẽ tủi đài trang  !

BÀI BÁT CÚ 08

Hận trường nỗi oán khúc đàn thương,
Khóc phận Kiều mang mộng dở dang !
Gương rũ lược sầu đau lệ cảm,
Sắc chìm hương rã khổ duyên tàn !
Hoa buồn lỡ nhuỵ hờn trinh tiết,
Mệnh bạc vùi thân luỵ đá vàng !
Phấn tủi đời son phiền Thuý rẽ,
Trang đài ngang trái thảm tình vương !

BÀI BÁT CÚ 09

Đàn khóc rã duyên khúc hận trường,
Kiều mang tình rũ mộng chìm hương !
Phấn phiền son luỵ hờn thân oán,
Tiết lỡ trinh vùi tủi mệnh thương !
Dang dở sắc buồn đau khổ lược,
Trái ngang phận bạc cảm sầu gương !
Trang đài Thuý rẽ tàn hoa nhuỵ,
Vàng đá nỗi đời thảm lệ vương !

BÀI BÁT CÚ 10

Sắc chìm duyên thảm mộng tình mang,
Mệnh bạc Kiều vương tủi đá vàng !
Lỡ khúc hận trường đau oán phận,
Khóc đời ngang trái khổ thương đàn !
Trang đài rã nhuỵ hoa sầu luỵ,
Son phấn phiền gương lược rũ tàn !
Dang dở tiết trinh buồn Thuý rẽ,
Lệ hờn thân cảm nỗi vùi hương !

C.- Tiếp theo là 10 bài thơ Tứ Tuyệt, 10 bài Lục Bát, 10 bài Song Thất Lục Bát, và 10 bài thơ Tự Do cũng với tựa “Thương Kiều Bạc Mệnh” và không thay đổi 56 chữ đó như sau :BÀI TỨ TUYỆT 1 :

Thương Kiều bạc mệnh tủi đài trang,

Khúc hận trường đau cảm luỵ đàn !

Son rã phấn vùi trinh tiết lỡ,

Phận hờn thân khóc nỗi tình vương !

                      000

Hương tàn sắc khổ đời ngang trái,

Gương rũ lược phiền mộng dở dang !

Thuý rẽ buồn duyên sầu lệ oán,

Hoa chìm nhuỵ thảm đá vàng mang !BÀI TỨ TUYỆT 2 :

Trang đài oán Thuý rẽ vùi hương,

Đàn cảm khóc mang khúc hận trường !

Son phấn tủi hờn trinh tiết lỡ,

Thân chìm mệnh bạc lược buồn gương !

                     000

Hoa tàn nhuỵ rã đời ngang trái,

Sắc luỵ tình đau phận khổ vương !

Kiều thảm lệ phiền duyên mộng rũ,

Đá vàng dang dở nỗi sầu thương !BÀI TỨ TUYỆT 3 :

Nhuỵ rã tàn hoa lỡ đá vàng,  ,

Kiều thương mệnh bạc khóc đài trang !

Hận trường oán khúc đau tình mộng,

Đàn cảm thân phiền tủi phận vương !

                     000

Thuý rẽ buồn duyên mang luỵ khổ,

Phấn son vùi thảm sắc chìm hương !

Tiết trinh sầu lệ đời ngang trái,

Rũ lược gương hờn nỗi dở dang !BÀI TỨ TUYỆT 4 :

Gương lược tủi phiền thân mệnh bạc,

Kiều đau duyên khóc phận đài trang !

Tiết trinh hờn lỡ vùi hương sắc,

Nỗi phấn son chìm mộng rũ thương !

                      000

Tàn hoa rã nhuỵ sầu ngang trái,

Luỵ cảm đàn mang khúc đá vàng !

Thuý rẽ dở dang tình khổ oán,

Thảm đời trường hận lệ buồn vương !BÀI TỨ TUYỆT 5 :

Đàn khúc hận trường thương mệnh bạc,

Kiều mang lệ thảm khóc tình vương !

Tiết trinh sầu lỡ duyên vàng đá,

Thuý rẽ buồn đau mộng trái ngang !

                     000

Gương lược rũ phiền đời luỵ khổ,

Hoa tàn cảm nhuỵ tủi đài trang !

Phấn son vùi rã chìm hương sắc,

Nỗi oán hờn thân phận dở dang !BÀI TỨ TUYỆT 6 :

Oán nỗi tình vương Kiều bạc mệnh,

Khúc hận trường đau khóc tủi đàn !

Thuý rẽ buồn son tàn phấn lỡ,

Tiết trinh hờn rũ đá vàng mang !

                     000

Lệ sầu nhuỵ rã đời ngang trái,

Hương sắc phiền duyên luỵ khổ thương !

Gương lược thảm vùi thân mộng cảm,

Hoa chìm dang dở phận đài trang !BÀI TỨ TUYỆT 7 :

Thuý rẽ đài trang đời bạc mệnh,

Kiều hờn trinh tiết nỗi sầu thương !

Hoa tàn nhuỵ khóc duyên dang dở,

Đàn cảm khúc đau tủi hận trường !

                    000

Son phấn luỵ phiền mang phận lỡ,

Mộng vùi sắc rã oán chìm hương !

Gương lược rũ thân tình thảm khổ,

Đá vàng ngang trái lệ buồn vương !BÀI TỨ TUYỆT 8 :

Cảm khúc đàn mang oán hận trường,

Lệ sầu thương mệnh bạc Kiều vương !

Tiết trinh hờn lỡ buồn thân phận,

Rã nhuỵ chìm hoa tủi sắc hương !

                   000

Khóc nỗi lược gương phiền Thuý rẽ,

Đời tàn dang dở khổ đài trang !

Trái ngang mộng rũ vùi son phấn,

Duyên luỵ tình đau thảm đá vàng !BÀI TỨ TUYỆT 9 :

Mộng tình duyên rũ vùi gương lược,

Thuý rẽ đài trang lỡ đá vàng !

Trinh tiết hờn mang hoa nhuỵ rã,

Lệ sầu thương nỗi phấn son tàn !

                     000

Oán phiền phận bạc đời dang dở,

Đàn cảm buồn đau khúc hận trường !

Hương sắc luỵ chìm thân thảm khổ,

Trái ngang khóc tủi mệnh Kiều vương !BÀI TỨ TUYỆT 10 :

Trinh hờn tiết lỡ Kiều vương thảm,

Đàn luỵ cảm thương khúc hận trường !

Hoa tủi nhuỵ phiền mang phận bạc,

Sắc buồn son phấn rã chìm hương !

                       000

Mệnh tàn dang dở đời ngang trái,

Đau nỗi tình duyên khổ đá vàng !

Thuý rẽ lược vùi gương mộng rũ,

Lệ sầu thân oán khóc đài trang !BÀI LỤC BÁT 01 :

      Thương Kiều bạc mệnh đài trang,

Hoa vùi nhuỵ rũ đá vàng tủi mang.

      Hận trường khóc thảm khúc đàn,

Tiết trinh lệ oán lỡ vương phận buồn.

      Nỗi đời rã phấn chìm son,

Duyên tàn luỵ khổ cảm hờn sắc hương.

      Phiền đau dang dở lược gương,

Sầu thân Thuý rẽ trái ngang mộng tình !BÀI LỤC BÁT 02 :

      Mộng vùi dang dở tiết trinh,

Khúc đàn đau luỵ duyên tình thảm vương.

      Mệnh thân Kiều oán hận trường,

Đài trang hờn tủi sắc hương rã tàn.

      Nỗi đời phận bạc trái ngang,

Son sầu lệ cảm đá vàng khổ mang.

      Lược phiền Thuý rẽ buồn gương,

Phấn hoa nhuỵ lỡ khóc thương rũ chìm !BÀI LỤC BÁT 03 :

      Kiều đau bạc mệnh cảm thương,

Tiết trinh sầu lỡ đá vàng trái ngang.

      Hoa chìm nhuỵ oán dở dang,

Hương tình lệ rũ đài trang phận buồn,

      Nỗi đời tủi phấn tàn son,

Lược phiền gương thảm khóc hờn sắc vương.

      Mộng vùi thân luỵ khúc đàn,

Rã duyên Thuý rẽ hận trường khổ mang !BÀI LỤC BÁT 04 :

      Hận trường đau khổ khúc đàn,

Duyên Kiều phận bạc đài trang cảm buồn.

      Tiết trinh sầu phấn lỡ son,

Mộng chìm thân mệnh khóc hờn dở dang.

      Hoa vùi hương sắc nhuỵ mang,

Lệ tình thương thảm đá vàng luỵ vương.

      Tủi phiền Thuý rẽ trái ngang,

Nỗi đời lược oán rã gương rũ tàn !BÀI LỤC BÁT 05 :

      Mệnh phiền phận bạc trái ngang,

Cảm sầu thân khóc dở dang duyên hờn.

      Nỗi tình mang rã phấn son,

Tiết trinh tàn khổ Kiều buồn nhuỵ hương.

      Sắc vùi oán rũ lược gương,

Đàn đau khúc thảm hận trường đài trang.

      Tủi đời Thuý rẽ luỵ vương,

Chìm hoa mộng lỡ đá vàng lệ thương !BÀI LỤC BÁT 06 :

      Đời Kiều bạc mệnh thảm thương,

Đàn đau oán khúc hận trường phấn son.

      Trang đài lỡ phận duyên buồn,

Nhuỵ hoa chìm rã luỵ hờn dở dang.

      Tiết trinh tàn tủi lược gương,

Sầu mang thân rũ đá vàng lệ vương.

      Khổ tình Thuý rẽ trái ngang,

Nỗi phiền cảm khóc sắc hương mộng vùi !BÀI LỤC BÁT 07 :

      Kiều đàn đau khúc hận trường,

Thảm đời Thuý rẽ sắc hương luỵ buồn.

      Trang đài rã phấn chìm son,

Hoa sầu nhuỵ rũ tủi hờn trái ngang.

      Mệnh thân mang lỡ đá vàng,

Cảm duyên phận bạc nỗi tàn lược gương.

      Tiết trinh vùi khóc dở dang,

Lệ thương oán khổ phiền vương mộng tình !BÀI LỤC BÁT 08 :

      Đau sầu Thuý rẽ đài trang,

Khúc đàn bạc mệnh đá vàng luỵ vương.

      Hoa chìm nhuỵ rã sắc hương,

Tiết trinh lỡ phận dở dang duyên buồn.

      Lược gương vùi thảm lệ hờn,

Nỗi phiền khổ phấn khóc son rũ tàn.

      Mộng tình ngang trái hận trường,

Cảm thương thân oán tủi mang đời Kiều !BÀI LỤC BÁT 09 :

      Duyên chìm lỡ phận trái ngang,

Kiều vương mệnh bạc khóc mang lệ buồn.

      Tiết trinh sầu phấn rã son,

Đàn đau cảm khúc tủi hờn lược gương.

      Mộng tình dang dở sắc hương,

Oán phiền Thuý rẽ hận trường đài trang.

      Nỗi đời hoa nhuỵ rũ tàn,

Thân vùi luỵ khổ đá vàng thảm thương !BÀI LỤC BÁT 10 :

      Kiều đàn oán khúc hận trường,

Cảm thân phận bạc đá vàng thảm vương.

      Tiết trinh hờn lệ tủi mang,

Đời hoa Thuý rẽ nhuỵ tàn sắc hương.

      Duyên vùi khổ luỵ trái ngang,

Mệnh phiền đau rũ dở dang mộng buồn.

      Nỗi tình rã phấn lỡ son,

Đài trang thương khóc chìm gương lược sầu !BÀI SONG THẤT LỤC BÁT 1 :

      Khúc bạc mệnh, đàn đau oán phận,

      Tiết trinh vùi, rã phấn đài trang.

          Đời hoa chìm nhuỵ sắc hương,

Mang tình thảm tủi… trái ngang mộng hờn.

                         000

      Kiều khổ luỵ… buồn son dang dở,

      Cảm sầu thương, thân lỡ lược gương,

          Duyên tàn rũ khóc hận trường,

Nỗi phiền Thuý rẽ, đá vàng lệ vương !BÀI SONG THẤT LỤC BÁT 2 :

      Kiều bạc mệnh, lệ tình dang dở,

      Khúc đàn vương, oán khổ đài trang.

          Nỗi đời tủi khóc trái ngang,

Tiết trinh sầu thảm… rã tàn phấn son.

                          000

      Duyên vàng đá, cảm buồn mộng lỡ,

      Phận đau vùi, thân rũ lược gương.

          Luỵ phiền Thuý rẽ hờn mang,

Thương hoa chìm nhuỵ… hận trường sắc hương !BÀI SONG THẤT LỤC BÁT 3 :

      Thương đời Kiều… chìm hoa rã nhuỵ,

      Tiết trinh tàn, khóc luỵ sắc hương.

          Khúc đàn bạc mệnh lệ vương,

Trái ngang tình khổ, hận trường phấn son.

                          000

      Duyên phận lỡ, tủi hờn thân thảm,

      Mộng vùi đau, nỗi cảm buồn mang,

          Dở dang phiền rũ đá vàng,

Đài trang Thuý rẽ… lược gương oán sầu !BÀI SONG THẤT LỤC BÁT 4 :

      Trinh tiết oán… mang sầu Thuý rẽ,

      Khúc đàn vương, rũ lệ phiền thương.

          Nhuỵ hoa chìm lỡ sắc hương,

Khổ đời ngang trái, lược gương rã tàn.

                         000

      Kiều mệnh bạc, dở dang thân phận,

      Mộng tình đau, trường hận phấn son.

          Đá vàng luỵ khóc tủi hờn,

Duyên vùi thảm nỗi… cảm buồn đài trang !BÀI SONG THẤT LỤC BÁT 5 :

      Thuý rẽ đài trang… buồn lệ khóc,

      Mộng vùi duyên, rã khúc đàn thương.

          Oán hờn nỗi thảm tủi mang,

Kiều vương mệnh bạc, đá vàng chìm đau.

                         000

      Đời hương sắc, phận sầu thân khổ,

      Nhuỵ phiền hoa… dang dở lược gương.

          Phấn son cảm luỵ hận trường,

Trái ngang tình lỡ, rũ tàn tiết trinh !BÀI SONG THẤT LỤC BÁT 6 :

      Trường hận oán… Kiều mang mệnh bạc,

      Tiết trinh tàn, hương sắc buồn thương.

          Mộng tình đau khổ lược gương,

Thân chìm phận lỡ, phiền vương lệ hờn.

                         000

      Hoa nhuỵ rã… phấn son luỵ cảm,

      Trái ngang đời, nỗi thảm đài trang.

          Khúc đàn tủi khóc dở dang,

Rũ sầu Thuý rẽ… đá vàng vùi duyên !BÀI SONG THẤT LỤC BÁT 7 :

      Đàn dang dở, hận trường oán khúc,

      Nỗi đau thương, lệ khóc đài trang.

          Buồn duyên Thuý rẽ đá vàng,

Tiết trinh vùi lỡ… rũ tàn phấn son.

                        000

      Kiều bạc mệnh, tủi hờn phận thảm,

      Sắc hương chìm, luỵ cảm thân mang.

           Gương phiền lược khổ trái ngang,

Đời hoa nhuỵ rã… sầu vương mộng tình !BÀI SONG THẤT LỤC BÁT 8 :

      Đàn đau khúc oán… vương tình thảm,

      Kiều khóc thương, lệ cảm đài trang.

          Hương chìm sắc luỵ thân tàn,

Rũ hoa nhuỵ rã, phiền mang hận trường.

                        000

      Vùi trinh tiết… lược gương buồn khổ,

      Đời phấn son, mộng lỡ đá vàng.

          Nỗi hờn mệnh bạc trái ngang,

Tủi duyên Thuý rẽ, dở dang phận sầu !BÀI SONG THẤT LỤC BÁT 9 :

      Hờn mệnh bạc… Kiều đàn khúc thảm,

      Tủi đài trang, khóc cảm phận tàn,

          Phiền vương mộng lỡ tình mang,

Oán sầu… Thuý rẽ trái ngang lệ buồn.

                        000

      Nhuỵ hoa chìm… phấn son luỵ khổ,

      Tiết trinh vùi, dang dở lược gương.

          Hận trường thân rũ sắc hương,

Nỗi đời duyên rã, đau thương đá vàng !BÀI SONG THẤT LỤC BÁT 10 :

      Rã vàng đá… thương Kiều dang dở,

      Đàn khúc đau, vùi khổ trái ngang.

          Lệ phiền mộng rũ sầu mang,

Hoa chìm nhuỵ tủi, thân tàn sắc hương.

                       000

      Trinh tiết lỡ, lược gương luỵ cảm,

      Nỗi hận trường, phận thảm phấn son.

          Đài trang mệnh bạc khóc hờn,

Oán vương đời Thuý, rẽ buồn tình duyên !BÀI THƠ TỰ DO “Thương Kiều Bạc Mệnh” 01 :

Thương Kiều bạc mệnh,

Đời khổ phiền mang.

Đàn khúc…trái ngang,

Vương tình dang dở.

Tiết trinh hờn lỡ,

Phận rũ sắc hương.

Hận trường khóc thảm,

          000

Hoa sầu nhuỵ oán,

Thuý rẽ đài trang.

Chìm rã đá vàng,

Phấn son lệ tủi,

Cảm nỗi duyên vùi,

Gương lược buồn đau,

Mộng tàn thân luỵ !BÀI THƠ TỰ DO “Thương Kiều Bạc Mệnh” 02 :

Đàn trái ngang,

Tình vương lệ oán.

Kiều khổ đau,

Khúc thảm hận trường.

Đài trang… Thuý rẽ sầu thương,

Tiết trinh vùi lỡ…

Sắc hương luỵ tàn.

          000

Tủi phiền mang,

Đá vàng mộng rũ.

Đời lược gương,

Dang dở phấn son.

Hoa chìm… Nhuỵ rã… phận buồn,

Cảm thân mệnh bạc,

Nỗi hờn khóc duyên !BÀI THƠ TỰ DO “Thương Kiều Bạc Mệnh” 03 :

Nỗi đời…

duyên lỡ khóc buồn…

Kiều đàn khúc oán,

Tủi hờn sắc hương.

Đài trang… dang dở lược gương,

Khổ đau Thuý rẽ…

Thảm thương đá vàng.

           000

Tiết trinh…  son phấn… luỵ tàn,

Rã hoa chìm nhuỵ…

Phiền mang hận trường.

Cảm thân phận bạc…

Tình vương,

Mệnh vùi mộng rũ…

Trái ngang lệ sầu !BÀI THƠ TỰ DO “Thương Kiều Bạc Mệnh” 04 :

Đời Kiều phận khổ,

Mệnh bạc thân sầu.

Đàn khúc thảm đau,

Hận trường Thuý rẽ…

Tình vương oán lệ,

Trinh tiết luỵ tàn.

Hoa nhuỵ phiền mang,

          000

Lược gương dang dở.

Đài trang duyên lỡ,

Vàng đá cảm buồn.

Vùi phấn rã son,

Sắc hương chìm tủi,

Trái ngang thương nỗi…

Mộng rũ khóc hờn !BÀI THƠ TỰ DO ‘Thương Kiều Bạc Mệnh” 05 :

Khúc bạc mệnh…

Đàn vương phận khổ.

Hận trường đau,

Dang dở phấn son.

Tiết trinh nhuỵ rã… hoa hờn,

Đời Kiều hương sắc,

Tủi buồn đài trang.

          000

Thân luỵ cảm,

Lược vùi gương oán.

Thuý sầu mang…

Lệ thảm rẽ duyên…

Nỗi thương vàng đá… rũ chìm,

Mộng tàn khóc lỡ…

Tình phiền trái ngang !BÀI THƠ TỰ DO “Thương Kiều Bạc Mệnh” 06 :

Đài trang Thuý rẽ… tủi sầu,

Đàn mang lệ oán…

Khúc đau hận trường.

Dở dang tình,

Lỡ sắc hương,

Kiều vương mệnh bạc,

Cảm thương đá vàng.

      000

Tiết trinh tàn…

Khóc lược gương,

Hoa vùi nhuỵ rũ,

Trái ngang phận buồn.

Thân phiền luỵ khổ phấn son,

Đời chìm mộng thảm…

Nỗi hờn rã duyên !BÀI THƠ TỰ DO “Thương Kiều Bạc Mệnh” 07 :

Cảm sầu duyên lỡ,

Đàn khúc hờn thương,

Trinh tiết hận trường…

Đài trang Thuý rẽ,

Mộng chìm thảm lệ,

Oán phấn phiền son,

          000

Mệnh bạc thân buồn,

Luỵ sắc vùi hương,

Nhuỵ tàn hoa rũ,

Nỗi đời dang dở,

Khóc tủi lược gương,

Vàng đá phận vương,

Trái ngang tình rã…

Đau khổ Kiều mang !BÀI THƠ TỰ DO “Thương Kiều Bạc Mệnh” 08 :

Thảm đời tình lỡ…

Nỗi khổ sầu duyên,

Thân rũ mệnh phiền,

Kiều vương bạc phận,

Khúc đau trường hận,

Buồn mộng dở dang,

Hương sắc luỵ tàn,

Đàn mang lệ cảm.

          000

Hoa vùi nhuỵ oán,

Thuý rẽ đài trang,

Khóc tủi lược gương,

Trái ngang vàng đá.

Phấn chìm son rã,

Trinh tiết hờn thương !BÀI THƠ TỰ DO “Thương Kiều Bạc Mệnh” 09 :

Kiều mang lệ thảm…

Chìm mộng đài trang,

Dang dở khúc đàn,

Thân phiền bạc phận.

Trái ngang trường hận,

Trinh tiết rũ tàn,

Khóc tủi lược gương,

          000

Đau thương vàng đá.

Sắc vùi hương rã,

Nhuỵ oán hoa buồn,

Lỡ phấn hờn son,

Nỗi sầu rẽ Thuý.

Tình duyên cảm luỵ,

Mệnh khổ đời vương !BÀI THƠ TỰ DO “Thương Kiều Bạc Mệnh” 10 :

Đời Thuý rẽ…

Hoa tàn nhuỵ rã…

Nỗi buồn thương,

Vàng đá lỡ duyên.

Khúc đàn bạc mệnh tủi phiền,

Dở dang sầu cảm…

Thân chìm sắc hương.

          000

Khóc trinh tiết…

Trái ngang đau khổ,

Phấn son hờn,

Lệ rũ đài trang.

Phận vùi luỵ thảm Kiều mang,

Lược gương oán mộng

Hận trường tình vương !D.-  32 cách đọc như : đọc trái phải, ngược xuôi, lên xuống đối với bài Thất Ngôn Bát Cú Thuận Nghịch Độc “Thương Kiều Bạc Mệnh 01” sau đây :THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 01

CÁCH 1 :  Đọc Xuôi :

Trang đài khóc thảm luỵ tình vương,
Thuý rẽ… đàn đau khúc hận trường !
Ngang trái nỗi sầu thân oán mộng,
Dở dang đời khổ lược phiền gương !
Tàn trinh tiết lỡ vùi son phấn,
Rã nhuỵ hoa chìm rũ sắc hương !
Vàng đá tủi duyên hờn cảm lệ,
Mang buồn phận bạc mệnh Kiều thương !

CÁCH 2 :  Đọc Ngược :

Thương Kiều mệnh bạc phận buồn mang,
Lệ cảm hờn duyên tủi đá vàng !
Hương sắc rũ chìm hoa nhuỵ rã,
Phấn son vùi lỡ tiết trinh tàn !
Gương phiền lược khổ đời dang dở,
Mộng oán thân sầu nỗi trái ngang !
Trường hận khúc đau đàn… rẽ Thuý,
Vương tình luỵ thảm khóc đài trang !


CÁCH 3 :  Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi

                   thành thơ Tự Do mỗi câu 4 chữ :Trang đài khóc thảm…

Thuý rẽ đàn đau…

Ngang trái nỗi sầu…

Dở dang đời khổ…

Tàn trinh tiết lỡ…

Rã nhuỵ hoa chìm…

Vàng đá tủi duyên…

Mang buồn phận bạc…!CÁCH 4 :  Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài Xuôi thành

                  thơ Tự Do 4 chữ, nhưng đọc từ câu dưới lên :Mang buồn phận bạc…

Vàng đá tủi duyên…

Rã nhuỵ hoa chìm…

Tàn trinh tiết lỡ…

Dở dang đời khổ…

Ngang trái nỗi sầu…

Thuý rẽ đàn đau…

Trang đài khóc thảm…!CÁCH 5 :  Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi thành

                   Thơ Tự Do 4 chữ, nhưng đọc thành thơ 2 chữ :Trang đài…

Khóc thảm…Thuý rẽ…

Đàn đau…Ngang trái…

Nỗi sầu…Dở dang…

Đời khổ…Tàn trinh…

Tiết lỡ…Rã nhuỵ…

Hoa chìm…Vàng đá…

Tủi duyên…Mang buồn…

Phận bạc…CÁCH 6 :  Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ Tự Do

                   4 chữ, nhưng đọc thành Thơ 2 chữ và đọc từ dưới lên :Mang buồn…

Phận bạc…Vàng đá…

Tủi duyên…Rã nhuỵ…

Hoa chìm…Tàn trinh…

Tiết lỡ…Dở dang…

Đời khổ…Ngang trái…

Nỗi sầu…Thuý rẽ…

Đàn đau…Trang đài…

Khóc thảm…CÁCH 7 :  Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược

                   thành thơ Tự Do mỗi câu 4 chữ :Thương Kiều mệnh bạc…

Lệ cảm hờn duyên…

Hương sắc rũ chìm…

Phấn son vùi lỡ…

Gương phiền lược khổ…

Mộng oán thân sầu…

Trường hận khúc đau…

Vương tình luỵ thảm…!CÁCH 8 :  Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược thành

                   thơ Tự Do 4 chữ, nhưng đọc từ câu dưới lên :Vương tình luỵ thảm…

Trường hận khúc đau…

Mộng oán thân sầu…

Gương phiền lược khổ…

Phấn son vùi lỡ…

Hương sắc rũ chìm…

Lệ cảm hờn duyên…

Thương Kiều mệnh bạc…!CÁCH 9 :  Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược thành

                  Thơ Tự Do 4 chữ, nhưng đọc thành Thơ 2 chữ :Thương Kiều…

Mệnh bạc…Lệ cảm…

Hờn duyên…Hương sắc…

Rũ chìm…Phấn son…

Vùi lỡ…Gương phiền…

Lược khổ…Mộng oán…

Thân sầu…Trường hận…

Khúc đau…Vương tình…

Luỵ thảm…CÁCH 10 :  Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược thành Thơ Tự Do 4 chữ, nhưng đọc thành Thơ 2 chữ và đọc từ dưới lên :Vương tình…

Luỵ thảm…Trường hận…

Khúc đau…Mộng oán…

Thân sầu…Gương phiền…

Lược khổ…Phấn son…

Vùi lỡ…Hương sắc…

Rũ chìm…Lệ cảm…

Hờn duyên…Thương Kiều…

Mệnh bạc…CÁCH 11 :  Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành thơ 5 chữ :Khóc thảm luỵ tình vương,

Đàn đau khúc hận trường.

Nỗi sầu thân oán mộng,

Đời khổ lược phiền gương.

Tiết lỡ vùi son phấn,

Hoa chìm rũ sắc hương.

Tủi duyên hờn cảm lệ,

Phận bạc mệnh Kiều thương !CÁCH 12 :  Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ

                     5 chữ, nhưng đọc như Thơ Tự Do từ câu dưới lên :Phận bạc mệnh Kiều thương,

Tủi duyên hờn cảm lệ.

Hoa chìm rũ sắc hương,

Tiết lỡ vùi son phấn,

Đời khổ lược phiền gương.

Nỗi sầu thân oán mộng,

Đàn đau khúc hận trường,

Khóc thảm luỵ tình vương !CÁCH 13 :  Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ 5 chữ,

                     nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :Khóc thảm…

Luỵ tình vương…Đàn đau…

Khúc hận trường…Nỗi sầu…

Thân oán mộng…Đời khổ…

Lược phiền gương…Tiết lỡ…

Vùi son phấn…Hoa chìm…

Rũ sắc hương…Tủi duyên…

Hờn cảm lệ…Phận bạc…

Mệnh Kiều thương…CÁCH 14 :  Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ 5 chữ, nhưng đọc thành Thơ Tự Do 2 hoặc 3 chữ, và đọc từ câu dưới lên :Phận bạc…

Mệnh Kiều thương…Tủi duyên…

Hờn cảm lệ…Hoa chìm…

Rũ sắc hương…Tiết lỡ…

Vùi son phấn…Đời khổ…

Lược phiền gương…Nỗi sầu…

Thân oán mộng…Đàn đau…

Khúc hận trường…Khóc thảm…

Luỵ tình vương…CÁCH 15 :  Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược thành thơ 5 chữ :Mệnh bạc phận buồn mang,

Hờn duyên tủi đá vàng.

Rũ chìm hoa nhuỵ rã,

Vùi lỡ tiết trinh tàn.

Lược khổ đời dang dở,

Thân sầu nỗi trái ngang.

Khúc đau đàn… rẽ Thuý,

Luỵ thảm khóc đài trang !CÁCH 16 :  Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược thành Thơ

                    5 chữ, nhưng đọc như Thơ Tự Do từ câu dưới lên :Luỵ thảm khóc đài trang,

Khúc đau đàn rẽ Thuý.

Thân sầu nỗi trái ngang,

Lược khổ đời dang dở.

Vùi lỡ tiết trinh tàn,

Rũ chìm hoa nhuỵ rã.

Hờn duyên tủi đá vàng,

Mệnh bạc phận buồn mang !CÁCH 17 :  Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược thành

                     Thơ 5 chữ, nhưng đọc thành Thơ 2 hoặc 3 chữ :Mệnh bạc…

Phận buồn mang…Hờn duyên…

Tủi đá vàng…Rũ chìm…

Hoa nhuỵ rã…Vùi lỡ…

Tiếc trinh tàn…Lược khổ…

Đời dang dở…Thân sầu…

Nỗi trái ngang…Khúc đau…

Đàn rẽ Thuý…Luỵ thảm…

Khóc đài trang…CÁCH 18 :  Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược thành Thơ 5 chữ, nhưng đọc thành Thơ Tự Do 2 hoặc 3 chữ, và đọc từ câu dưới lên :Luỵ thảm…

Khóc đài trang…Khúc đau…

Đàn rẽ Thuý…Thân sầu…

Nỗi trái ngang…Lược khổ…

Đời dang dở…Vùi lỡ…

Tiếc trinh tàn…Rũ chìm…

Hoa nhuỵ rã…Hờn duyên…

Tủi đá vàng…Mệnh bạc…

Phận buồn mang…CÁCH 19 :  Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi

                    thành thơ Tự Do mỗi câu 4 chữ :Thảm luỵ tình vương,

Đau khúc hận trường.

Sầu thân oán mộng,

Khổ lược phiền gương.

Lỡ vùi son phấn,

Chìm rũ sắc hương.

Duyên hờn cảm lệ,

Bạc mệnh Kiều thương !CÁCH 20 :  Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành thơ

                    Thơ Tự Do 4 chữ, nhưng đọc từ câu dưới lên :Bạc mệnh Kiều thương,

Duyên hờn cảm lệ.

Chìm rũ sắc hương,

Lỡ vùi son phấn.

Khổ lược phiền gương,

Sầu thân oán mộng.

Đau khúc hận trường,

Thảm luỵ tình vương !CÁCH 21 :  Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ

                     Tự Do mỗi câu 4 chữ, nhưng đọc mỗi câu 2 chữ :Thảm luỵ…

Tình vương…Đau khúc…

Hận trường…Sầu thân…

Oán mộng…Khổ lược…

Phiền gương…Lỡ vùi…

Son phấn…Chìm rũ…

Sắc hương…Duyên hờn…

Cảm lệ…Bạc mệnh…

Kiều thương…CÁCH 22 :  Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ Tự Do

               4 chữ, nhưng đọc mỗi câu 2 chữ và đọc từ câu dưới lên :Bạc mệnh…

Kiều thương…Duyên hờn…

Cảm lệ…Chìm rũ…

Sắc hương…Lỡ vùi…

Son phấn…Khổ lược…

Phiền gương…Sầu thân…

Oán mộng…Đau khúc…

Hận trường…Thảm luỵ…

Tình vương…CÁCH 23 :   Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược

                      thành thơ Tự Do mỗi câu 4 chữ :Bạc phận buồn mang,

Duyên tủi đá vàng.

Chìm hoa nhuỵ rã,

Lỡ tiết trinh tàn.

Khổ đời dang dở,

Sầu nỗi trái ngang.

Đau đàn rẽ Thuý,

Thảm khóc đài trang !CÁCH 24 :  Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược thành

                    Thơ Tự Do 4 chữ, nhưng đọc từ câu dưới lên :Thảm khóc đài trang,

Đau đàn rẽ Thuý.

Sầu nỗi trái ngang,

Khổ đời dang dở.

Lỡ tiết trinh tàn,

Chìm hoa nhuỵ rã.

Duyên tủi đa vàng,

Bạc phận buồn mang !CÁCH 25 :  Cũng bỏ 3 chữ đầu Bài Ngược thành Thơ Tự

                     Do 4 chữ, nhưng đọc thành mỗi câu 2 chữ :Bạc phận…

Buồn mang…Duyên tủi…

Đá vàng…Chìm hoa…

Nhuỵ rã…Lỡ tiết…

Trinh tàn…Khổ đời…

Dang dở…Sầu nỗi…

Trái ngang…Đau đàn…

Rẽ Thuý…Thảm khóc…

Đài trang…CÁCH 26 :  Cũng bỏ 3 chữ đầu Bài Ngược thành Thơ Tự Do 4 chữ,

              nhưng đọc thành mỗi câu 2 chữ, và đọc từ câu dưới lên :Thảm khóc…

Đài trang…Đau đàn…

Rẽ Thuý…Sầu nỗi…

Trái ngang…Khổ đời…

Dang dở…Lỡ tiết…

Trinh tàn…Chìm hoa…

Nhuỵ rã…Duyên tủi…

Đá vàng…Bạc phận…

Buồn mang…CÁCH 27 : Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành thơ Tự Do mỗi câu 3 chữ :Luỵ tình vương,

Khúc hận trường.

Thân oán mộng,

Lược phiền gương.

Vùi son phấn,

Rũ sắc hương.

Hờn cảm lệ,

Mệnh Kiều thương !CÁCH 28 :  Cũng bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành

                     Thơ Tự Do 3 chữ, nhưng đọc từ câu dưới lên :Mệnh Kiều thương…

Hờn cảm lệ…

Rũ sắc hương…

Vùi son phấn…

Lược phiền gương…

Thân oán mộng…

Khúc hận trường…

Luỵ tình vương…!CÁCH 29 :  Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược thành thơ Tự Do mỗi  câu 3 chữ :


Phận buồn mang,

Tủi đá vàng.

Hoa nhuỵ rã,

Tiết trinh tàn.

Đời dang dở,

Nỗi trái ngang.

Đàn rẽ Thuý,

Khóc đài trang !CÁCH 30 :  Cũng bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược thành

                     Thơ Tự Do 3 chữ, nhưng đọc từ câu dưới lên :Khóc đài trang…

Đàn rẽ Thuý…

Nỗi trái ngang…

Đời dang dở…

Tiết trinh tàn…

Hoa nhuỵ rã…

Tủi đá vàng…

Phận buồn mang …!CÁCH 31 :  Đọc Bài Xuôi “Thương Kiều Bạc Mệnh 01”

                    như thơ Tự Do, mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :Trang đài…

   Khóc thảm…

      Luỵ tình vương…!Thuý rẽ…

   Đàn đau…

      Khúc hận trường…!Ngang trái…

   Nỗi sầu…

      Thân oán mộng…Dở dang…

   Đời khổ…

      Lược phiền gương…!Tàn trinh…

   Tiết lỡ…

      Vùi son phấn…Rã nhuỵ…

   Hoa chìm…

      Rũ sắc hương…!Vàng đá…

   Tủi duyên…

      Hờn cảm lệ…Mang buồn…

   Phận bạc…

      Mệnh Kiều thương…!CÁCH 32 :  Đọc Bài Ngược “Thương Kiều Bạc Mệnh 01”:

                     như thơ Tự Do, mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :Thương Kiều…

   Mệnh bạc…

      Phận buồn mang…!Lệ cảm…

   Hờn duyên…

      Tủi đá vàng…!Hương sắc…

   Rũ chìm…

      Hoa nhuỵ rã…Phấn son…

   Vùi lỡ…

      Tiết trinh tàn…!Gương phiền…

   Lược khổ…

      Đời dang dở…Mộng oán…

   Thân sầu…

      Nỗi trái ngang…!Trường hận…

   Khóc đau…

      Đàn rẽ Thuý…Vương tình…

   Luỵ thảm…

      Khóc đài trang…!           Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

           (Cám ơn đã đọc hết bài thơ này)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.