Thiền Sư Viên Thức

 


                    
         
Thở cười chơi


         Cây xanh mạ thắm nắng ngàn nơi
         Say hoạ mê thơ thoã mộng đời
         Hoa nở ngắm trăng tình viễn xứ
        Thõng tay trăm sự thở cười chơi

                                      Viên Thức