NÕI HẬN CĂM…

Nhẫm tính ngày qua tháng lại năm,
Đêm buồn trăn trở gác tay nằm.
Cuộc đời vong quốc đành… cay đắng,
Giấc mộng phục hưng đợi… bặt tăm !?
Đất khách ngậm ngùi lòng héo hắt,
Quê nhà thương nhớ mắt xa xăm !
Nơi đây nghìn dặm thân lưu lạc…
Nhỏ lệ sầu theo nỗi hận căm !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân