Nguyệt Lãng

Sư nói, đốn tu thì đốn ngộ
Đời người như ngủ trọ gốc hoè
Bây giờ xăng cộ lên cao quá
Sư mĩm cười chấp cả đôi xe!
 
Sư nói, tiệm tu là tiệm ngộ
Vội vàng chi mà chạy lanh chanh
Đưỡng quân ba năm dùng một bữa
Sư khoác tay, con mã để dành!
 
Sư nói, chấp nê là chấp khổ
Loanh quanh trong vô lượng hải hà
Nếu khi đại pháo canh toạ độ
Có ích gì, sĩ tượng quanh ta
 
Sư nói, ác lai thì ác giả
Bước qua sông trong lúc cùng đường

Màu lau trắng nhuộm dòng Dịch Thủy
Đâu có cần con chốt mang gươm
 

Sư nói, thiện tâm thì thiện ngộ
Đời an nhiên ắt sống vô lo
Cuộc cờ sấp ngửa thêm ván nữa
Sư loay quay còn khách ngủ khò!
 

Nguyệt Lãng