TỔ QUỐC CÒN KHÔNG…?

Bốn chục năm hơn đã thoáng qua,
Thương thay người lính tuổi thêm già.
Quê hương phải chịu lầm than lắm,
Đồng đội đành cam tủi hận pha !
Ngậm đắng thân sầu đau cảnh cũ,
Ôm hờn nước mất hỏi trăng tà !
Vì đâu nên nỗi trời thay đổi…
Tổ quốc còn không chính khí ca ?!

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân