Những Đoá Hoa Thơ
Riêng tặng Huệ Thu nhân đọc
" Mùa cổ điển" của cố thi sĩ Quách Tấn
và những bài họa thi phẩm này của Huệ Thu:

Huệ Thu họa thơ Quách Tấn 

Những đóa hoa thơ đẹp nõn nường
Tay ngà tô điểm bút thi nương
Tám câu rắc tám hàng châu ngọc
Năm vận cài năm đóa sắc hương
Lảnh lót lời oanh ca mỗi chữ
Tuyệt vời thức gấm dệt từng chương
Mến tài, ta dẫu xây Kim ốc
E cũng chưa ngang giá Thịnh Đường

  CUNG DIỄM
  (Tú Lắc)

huệ thu phụng họa :

Làm khó chi nhau cái vận nường
Ta đâu xứng đáng bậc thi nương
Bởi vì ông Tú khoe tài Lắc
Mình cũng đua đòi dậm chút hương
Một chữ Huệ Thu dù đã cũ
Mấy phen vì thiếp tạ văn chương
Lấp cho đủ bộ năm vần cũ
Ðúng luật hay không cũng cứ Ðường ...

huệ thu 


           Image result for trang hinh dong images