Aug 02, 2021

Hát nói - Ca trù

Thánh Quát Thần Siêu - (Gửi Cao Tiêu Thi Sĩ)
Huệ Thu * đăng lúc 12:09:01 PM, Sep 24, 2009 * Số lần xem: 2989

Thánh Quát Thần Siêu

Mưỡu:
Thấy ông Ðại Tá Cao Tiêu
Làm bài hát nói có nhiều câu hay
Hậu sinh muốn được học thầy
Mới bèn tập tễnh làm ngay một bài

Nói :
Là ai đấy nhỉ
Cao Tiêu danh sĩ đương thời
Bao nhiêu năm cục trưởng khơi khơi
Về già lại hát chơi dăm khổ phách

Văn nghệ chí kim thanh nhãn khách
Thi ca tự cổ bạch đầu ông

Học Như Lai có có không không
Mà dê béo rượu nồng xem cũng đủ
Ngàn năm trước đã ông Ðỗ Phủ
Ngàn năm sau dân chủ lại Cao Tiêu
Nghe đồn Thánh Quát Thần Siêu...

Huệ Thu
November 28, 2006

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.