Dec 01, 2020

Tác giả

Trần Ngọc Lan 陳玉蘭

Trần Ngọc Lan 陳玉蘭, vợ của Vương Giá 王駕, người đất Ngô đời Vãn Đường, thơ còn một bài.
Ký phu7
 

Ký phu 寄夫 • Gửi chồng

寄夫
夫戍邊關妾在吳,
西風吹妾妾憂夫。
一行書信千行淚,
寒到君邊衣到無。

 

Ký phu
Phu thú biên quan, thiếp tại Ngô,
Tây phong xuy thiếp, thiếp ưu phu.
Nhất hàng thư tín, thiên hàng lệ:
"Hàn đáo quân biên, y đáo vô?"

 

Dịch nghĩa
Chồng đi thú ở nơi biên ải, thiếp ở đất Ngô
Gió may thổi thiếp (lạnh), thiếp lo cho chồng
Mỗi một dòng thư là ngìn dòng nước mắt
"Rét đến bên chàng, áo có đến không?"

Có bản chép bài thơ này của Vương Giá, tức chồng của Trần Ngọc Lan.


 

Bản dịch của Trần Trọng San

 

 

 
Thiếp ở đất Ngô, chồng lính thú,
Gió thu thổi thiếp, thiếp lo chồng.
Một hàng thư gửi, muôn hàng lệ,
Lạnh đến bên chàng, áo đến không?

Photobucket

 

https://lh3.googleusercontent.com/-2RHlRucWDc4/UspfV9YMC7I/AAAAAAAACLY/E3fYQdrvuMQ/w800-h600-no/classical019.jpg
 

 

 

 


 

 

Tất cả các bài của tác giả Trần Ngọc Lan 陳玉蘭:

Chưa có bài nào trong mục này.