Như Vừa Hôm Qua

1*

Ôm bình bát, tâm lao xao
Dường như lửa cuốn chiến hào thiêu lên
Trời lạy đất : đừng nhớ. Quên
Phần đời bi tráng đã đền giang san

2*

Hồn sấm sét gọi lên ngàn
Làm con ma núi
ngậm oan khiên cười
Sử tàn. Đặc quánh máu tươi
Quậy hồn tức tưởi ré cười kiếm cung
Dập dềnh gió buộc bão bùng
Trói giông tố.
Bắt tang bồng. Dạ, thưa

3*

Ôm bình bát khóc thay mưa
Vết thương
tươm máu
như vừa
hôm qua.

Hạ Quốc Huy
viết cho 30.4.2018
Bundy canyon, CA