Tướng quân PHẠM - VĂN - PHÚ

( Tư Lịnh Quân Đoàn II -  Quân Khu II  ) 

Người xứ Hà Đông gốc Nhảy Dù
Dấu chân dày dạn các quân khu
Điện Biên kịch chiến rừng xơ xác
Lào Hạ giao tranh khói mịt mù
Tây Huế bảo toàn an một thuở
Ban Mê thất thủ hận... nghìn thu...!
Nghiêng bầu độc dược... hồn bay bổng
Mây trắng trời xanh... biệt Cánh Dù...!!

                                     Nguyễn Minh Thanh
                                          ( Muà Quốc Hận )